Poniżej znajduje się przykład użycia klasy PixelWriter na JavaFX canvas, użytej do zapisania obrazu na Canvas.

Klasa Listing25_61

Ściągnij klasę Listing25_61

package rozdzial25c;

import javafx.application.Application;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.canvas.Canvas;
import javafx.scene.canvas.GraphicsContext;
import javafx.scene.image.PixelWriter;
import javafx.scene.image.WritableImage;
import javafx.scene.layout.StackPane;
import javafx.stage.Stage;

public class Listing25_61 extends Application {
  private static final int w = 560;
  private static final double min = -2.0;
  private static final double max = 2.0;
  private static final double scale = (max - min) / w;
  private static final double s = 2.0;

  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

  @Override
  public void start(Stage stage) {
    try {
      WritableImage image = new WritableImage(w, w);
      PixelWriter pw = image.getPixelWriter();
      for (int i = 0; i < w; i++) {
        for (int j = 0; j < w; j++) {
          double zr = min + j * scale;
          double zi = min + i * scale;
          int licz = liczIter(zr, zi);
          int a = 255;
          int r = licz << 7;
          int g = licz << 5;
          int b = licz << 6;
          pw.setArgb(j, i, ARGBtoInt(a, r, g, b));
        }
      }
      Canvas canvas = new Canvas(w,w);
      GraphicsContext gc = canvas.getGraphicsContext2D();
      gc.drawImage(image, 0,0);
      StackPane root = new StackPane();
      root.getChildren().addAll(canvas);
      Scene scene = new Scene(root);
      stage.setScene(scene);
      stage.show();
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }

  static int ARGBtoInt(int a, int r, int g, int b) {
    return (a << 24) | (r << 16) | (g << 8) | b;
  }

  private int liczIter(double zre, double zim) {
    double kwad = 0;
    int licznik = 0;
    int liczbaIteracji = 512;
    while ((kwad < s * s) && (licznik < liczbaIteracji)) {
      double re = -0.6;
      double temp = zre * zre - zim * zim + re;
      double im = 0.4;
      zim = s * zre * zim + im;
      zre = temp;
      kwad = zim * zim + zre * zre;
      licznik++;
    }
    return liczbaIteracji - licznik;
  }
}

Wynik

Po uruchomieniu na konsoli otrzymujemy (Rys. 1):

Rysowanie na JavaFX canvas przy użyciu PixelWriter
Rys. 1. Rysowanie na JavaFX canvas przy użyciu PixelWriter