Menu kontekstowe na JavaFX Canvas możemy utworzyć następująco:

package rozdzial16c;

import javafx.application.Application;
import javafx.geometry.Side;
import javafx.scene.Group;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.canvas.Canvas;
import javafx.scene.canvas.GraphicsContext;
import javafx.scene.control.ContextMenu;
import javafx.scene.control.MenuItem;
import javafx.scene.paint.Color;
import javafx.stage.Stage;

public class Listing16_08 extends Application {
  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

  @Override
  public void start(Stage stage) {
    try {
      ContextMenu cm = new ContextMenu();
      MenuItem mi1 = new MenuItem("Pomoc");
      mi1.setOnAction(
          e -> System.out.println("Kliknąłeś przycisk 'Pomoc'"));
      MenuItem mi2 = new MenuItem("O nas");
      mi2.setOnAction(
          e -> System.out.println("Kliknąłeś przycisk 'O nas'"));
      MenuItem mi3 = new MenuItem("Kontakt");
      mi3.setOnAction(
          e -> System.out.println("Kliknąłeś przycisk 'Kontakt'"));
      cm.getItems().addAll(mi1, mi2, mi3);
      Group root = new Group();
      Canvas canvas = new Canvas(200, 200);
      GraphicsContext gc = canvas.getGraphicsContext2D();
      gc.setFill(Color.BLUE);
      gc.setGlobalAlpha(0.7);
      gc.fillRect(50, 50, 100, 100);
      canvas.setOnContextMenuRequested(e -> cm.show(canvas, Side.RIGHT, 0,0));
      cm.setOnShown(event -> canvas.setOnMouseClicked(e1 -> cm.hide()));
      cm.setOnHidden(event -> canvas.setOnMouseClicked(null));
      root.getChildren().add(canvas);
      Scene scene = new Scene(root);
      stage.setScene(scene);
      stage.show();
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}

Po uruchomieniu klasy, gdy klikniemy prawym klawiszem myszy w obrębie elemntu canvas zonbaczymy menu kontekstowe ContextMmenu (Rys. 1)

Menu kontekstowe na JavaFX Canvas
Menu kontekstowe na JavaFX Canvas

Menu zniknie po wybraniu jednej z opcji menu albo kliknięciu myszą gdziekolwiek.