JavaFX z Arią - powrót do strony głównej
Przykładem wyświetlacza przeziernego może być wyświetlanie informacji GPS na przedniej szybie samochodu. Kierowca widzi te informacje bez zmian położenia głowy i rozpraszania uwagi. Wyświetlacz może zajmować całą powierzchnię i może być całkowicie przezroczysty – czyli być niewidoczny dopóki nie pojawi się informacja. Ewentualne kontrolki pod wyświetlaczem są klikalne. Samego wyświetlacza, ani niczego na nim nie da się kliknąć – wyświetlacz jest transparentny dla myszy.

Klasa Listing11c_19c.java
package rozdzial11c;

import javafx.animation.Animation;
import javafx.animation.KeyFrame;
import javafx.animation.Timeline;
import javafx.application.Application;
import javafx.beans.property.BooleanProperty;
import javafx.event.ActionEvent;
import javafx.event.EventHandler;
import javafx.geometry.Bounds;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.SubScene;
import javafx.scene.control.ToggleButton;
import javafx.scene.image.Image;
import javafx.scene.image.ImageView;
import javafx.scene.layout.*;
import javafx.scene.paint.Color;
import javafx.scene.text.Font;
import javafx.scene.text.Text;
import javafx.stage.Stage;
import javafx.util.Duration;

import java.io.BufferedInputStream;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;

public class Listing11_19c extends Application {

  private Timeline timeline;
  private BufferedInputStream bis;

  public static void main(String[] args) {

    Application.launch(args);
  }
  @Override
  public void init() {
    try {
      FileInputStream is = new FileInputStream("rozdzial11c/src/rozdzial11c/kwiatek.jpg");
      bis = new BufferedInputStream(is);
    } catch (FileNotFoundException e) {
      e.printStackTrace();
    }

  }
  @Override
  public void start(Stage stage) {
    Font font = Font.font(30);
    Text text = new Text(
        "Mouse transparent\nheads-up display");
    text.setFont(font);
    text.setFill(Color.BLUE);
    StackPane spane = new StackPane();
    spane.setPrefWidth(250);
    spane.setMaxWidth(250);
    spane.setMinWidth(250);
    spane.setPrefHeight(200);
    spane.setMinHeight(200);
    spane.setMinHeight(200);
    BackgroundFill bgf1 = new BackgroundFill(
        Color.rgb(0, 0, 0, 0.05),
        CornerRadii.EMPTY,
        new Insets(0, 0, 0, 0));
    Background bg1 = new Background(bgf1);
    spane.setBackground(bg1);
    spane.getChildren().add(text);
    SubScene sub = new SubScene(spane, 250, 200);
    sub.setMouseTransparent(true);
    BorderStroke bs = new BorderStroke(
        Color.rgb(0, 0, 0, 0.4),
        BorderStrokeStyle.SOLID,
        CornerRadii.EMPTY,
        new BorderWidths(0.5),
        new Insets(0, 0, 0, 0));
    spane.setBorder(new Border(bs));
    //--------------------------------------
    Image image = new Image(bis);
    ImageView iv = new ImageView();
    iv.setImage(image);
    iv.setFitWidth(256);
    iv.setFitHeight(192);
    iv.setSmooth(true);
    iv.setCache(true);
    iv.relocate(100, 75);
    ToggleButton tg = new ToggleButton(
        "Włącz animację");
    BooleanProperty sel = tg.selectedProperty();
    sel.addListener((observable, oldValue, newValue) -> {
      tg.setText(newValue ? "Wyłącz animację" :
          "Włącz animację");
      if (tg.selectedProperty().get()) {
        timeline.play();
      } else {
        timeline.stop();
      }
    });
    BackgroundFill bgf = new BackgroundFill(
        Color.WHITE,
        CornerRadii.EMPTY,
        new Insets(0, 0, 0, 0));
    Background bg = new Background(bgf);
    Pane root = new Pane();
    root.setBackground(bg);
    root.getChildren().addAll(iv, tg, sub);
    Scene scene = new Scene( root, 500, 400,
        Color.WHITE);
    stage.setTitle("Bouncing Image");
    stage.setScene(scene);
    stage.show();

    EventHandler<ActionEvent> ev =
        new EventHandler<>() {
      double dx = 5;
      double dy = 3;

      @Override
      public void handle(ActionEvent t) {
        double x = iv.getLayoutX() + dx;
        iv.setLayoutX(x);
        double y = iv.getLayoutY()+ dy;
        iv.setLayoutY(y);
        text.setText("x:" + x + "\ny:"+ y );
        Bounds bounds = root.getBoundsInLocal();
        if (iv.getLayoutX() <= (bounds.getMinX())
            || iv.getLayoutX()
            >= (bounds.getMaxX()
            - iv.getFitWidth())) {
          dx = -dx;
        }
        if (iv.getLayoutY() >=
            (bounds.getMaxY() -
            iv.getFitHeight())
            || iv.getLayoutY() <=
            (bounds.getMinY())) {
          dy = -dy;
        }
      }
    };
    timeline = new Timeline(
        new KeyFrame(
            Duration.millis(40), ev));
    timeline.setCycleCount(Timeline.INDEFINITE);
  }

  @Override
  public void stop() {
    Animation.Status s = timeline.getStatus();
    if (!s.equals(Animation.Status.STOPPED)) {
      timeline.stop();
    }
  }
}
Klasa module-info.java
module rozdzial11c {
  requires java.desktop;
  requires javafx.graphics;
  requires javafx.controls;
  requires javafx.swing;

  exports rozdzial11c to javafx.graphics;
}

Po uruchomieniu zobaczymy, że wysietlacz wyświetla informacje o aktualnym położeniu obrazka.

Wyświetlacz przezierny
Wyświetlacz przezierny