JavaFX z Arią - powrót do strony głównej
Gdy pracujemy z klasą Subscene i elementami 3D, możemy potrzebować specjalnego tła dla aplikacji, do którego użytkownik nie powinien mieć dostępu.

Klasa Listing11c_18c.java
package rozdzial11c;

import javafx.animation.KeyFrame;
import javafx.animation.Timeline;
import javafx.application.Application;
import javafx.event.ActionEvent;
import javafx.event.EventHandler;
import javafx.geometry.Bounds;
import javafx.scene.*;
import javafx.scene.image.Image;
import javafx.scene.image.ImageView;
import javafx.scene.layout.Pane;
import javafx.scene.layout.StackPane;
import javafx.scene.paint.Color;
import javafx.scene.shape.Box;
import javafx.scene.shape.Cylinder;
import javafx.scene.shape.Sphere;
import javafx.scene.transform.Translate;
import javafx.stage.Stage;
import javafx.util.Duration;

import java.io.BufferedInputStream;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;

public class Listing11_18c extends Application {
  private Timeline timeline;
  private BufferedInputStream bis;

  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }
  @Override
  public void init() {
    try {
      FileInputStream is = new FileInputStream(
          "rozdzial11c/src/rozdzial11c/kwiatek.jpg");
      bis = new BufferedInputStream(is);
    } catch (FileNotFoundException e) {
      e.printStackTrace();
    }

  }


  @Override
  public void start(Stage stage) {
    //--------------- subScene -----------------------
    Image image = new Image(bis);
    ImageView iv = new ImageView();
    iv.setImage(image);
    iv.setFitWidth(256);
    iv.setFitHeight(192);
    iv.setSmooth(true);
    iv.setCache(true);
    iv.relocate(100, 75);
    Pane sroot = new Pane();
    sroot.getChildren().addAll(iv);
    SubScene s = new SubScene(sroot,500, 400);
    //---------------------- 3d -----------------------
    Group group = new Group();
    Sphere sphere = new Sphere(50);
    Translate trans1 = new Translate(-100, 0, 100);
    sphere.getTransforms().add(trans1);
    Cylinder cyli = new Cylinder(30, 100);
    Translate trans2 = new Translate(20, 0, 100);
    cyli.getTransforms().add(trans2);
    Box box = new Box(100, 100, 100);
    Translate trans3 = new Translate(140, 0, 100);
    box.getTransforms().add(trans3);
    PointLight al = new PointLight();
    al.setColor(Color.RED);
    group.getChildren().addAll(sphere, box, cyli, al);
    //---------------------- all ----------------------
    StackPane mroot = new StackPane();
    mroot.getChildren().addAll(s, group);
    Scene scene = new Scene(mroot, 500, 400,
        false, SceneAntialiasing.BALANCED);
    stage.setTitle("Bouncing Image");
    stage.setScene(scene);
    stage.show();

    EventHandler<ActionEvent> ev = new EventHandler<>() {
      double dx = 5;
      double dy = 3;

      @Override
      public void handle(ActionEvent t) {
        iv.setLayoutX(iv.getLayoutX() + dx);
        iv.setLayoutY(iv.getLayoutY() + dy);
        Bounds bounds = sroot.getBoundsInLocal();
        if (iv.getLayoutX() <= (bounds.getMinX())
            || iv.getLayoutX() >=
            (bounds.getMaxX() - iv.getFitWidth())) {
          dx = -dx;
        }
        if (iv.getLayoutY() >=
            (bounds.getMaxY() - iv.getFitHeight())
            || iv.getLayoutY() <=
            (bounds.getMinY() )) {
          dy = -dy;
        }
      }
    };
    timeline = new Timeline(new KeyFrame(
        Duration.millis(40),ev));
    timeline.setCycleCount(Timeline.INDEFINITE);
    timeline.play();
  }
  @Override
  public void stop() {
  timeline.stop();
  }
}
Klasa module-info.java
module rozdzial11c {
  requires java.desktop;
  requires javafx.graphics;
  requires javafx.controls;
  requires javafx.swing;

  exports rozdzial11c to javafx.graphics;
}

Po uruchomieniu kodu zobaczymy nieruchome bryły 3D, a za nimi samodzielną animację – poruszający się obrazek. Użytkownik nie ma możliwości sterowania tłem.

Podładka dla tła
Podkładka dla tła