JavaFX z Arią - powrót do strony głównej

JavaFX canvas – rysowanie linii prostej

Metoda void strokeLine(double x1, double y1, double x2, double y2)

x1 – współrzędna x początku linii.

y1 – współrzędna y początku linii.

x2 – współrzędna x końca linii.

y2 – współrzędna x końca początku linii.

Rysuje linię prostą o podanych współrzędnych.

Podlega atrybutom wspólnym i atrybutom obwiedni

Klasa Listing25_19

Ściągnij klasę Listing25_19

package rozdzial25;

import javafx.application.Application;
import javafx.application.Platform;
import javafx.scene.Group;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.canvas.Canvas;
import javafx.scene.canvas.GraphicsContext;
import javafx.stage.Stage;

public class Listing25_19 extends Application {

  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

  @Override
  public void start(Stage stage) {
    try {
      Group root = new Group();
      Canvas cv = new Canvas(300, 300);
      GraphicsContext gc = cv.getGraphicsContext2D();
      //-
      gc.strokeLine(50,50, 250,250);
      //-
      root.getChildren().add(cv);
      Scene scene = new Scene(root);
      stage.setScene(scene);
      stage.setTitle("Metoda strokeLine");
      stage.setOnCloseRequest(e -> Platform.exit());
      stage.show();

    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}

Ustawione są jedynie domyślne atrybuty renderowania.

Wynik uruchomienia klasy:

Metoda strokeLine
Rys. 25_1. Metoda strokeLine