JavaFX z Arią - powrót do strony głównej

JavaFX canvas – czyszczenie canvas

Metoda void clearRect(double x, double y, double w, double h)

x – współrzędna x lewego górnego rogu prostokąta.

y – współrzędna y lewego górnego rogu prostokąta.

w – szerokość prostokąta

h – wysokość prostokąta

Czyści podany prostokąt wypełniając go kolorem transparentnym.

Na tę metodę ma wpływ tylko bieżąca transformacja, clip i effect.

Klasa Listing25_60

Ściągnij klasę Listing25_60

package rozdzial25c;

import javafx.application.Application;
import javafx.application.Platform;
import javafx.scene.Group;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.canvas.Canvas;
import javafx.scene.canvas.GraphicsContext;
import javafx.stage.Stage;


public class Listing25_60 extends Application {

  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

  @Override
  public void start(Stage stage) {
    try {
      Group root = new Group();
      Canvas cv = new Canvas(300, 300);
      GraphicsContext gc = cv.getGraphicsContext2D();
      //-
      gc.strokeLine(50,50, 250,250);
      gc.clearRect(50,50,250, 250);
      //-
      root.getChildren().add(cv);
      Scene scene = new Scene(root);
      stage.setScene(scene);
      stage.setTitle("Metoda clearRect");
      stage.setOnCloseRequest(e -> Platform.exit());
      stage.show();

    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}