JavaFX z Arią - powrót do strony głównej

JavaFX canvas: rysowanie linii łamanej

Metoda void strokePolyline(double[] xPoints, double[] yPoints, int nPoints)

xPoints – współrzędne x kolejnych punktów łamania linii.

yPoints – współrzędne y kolejnych punktów łamania linii.

nPoints – liczba punktów tworzących linie łamaną.

Rysuje linie łamaną o podanych współrzędnych. W przypadku tablic null – nic nie zostanie narysowane.

Podlega atrybutom wspólnym i atrybutom obwiedni.

Klasa Listing25_20

Ściągnij klasę Listing25_20

package rozdzial25c;

import javafx.application.Application;
import javafx.application.Platform;
import javafx.scene.Group;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.canvas.Canvas;
import javafx.scene.canvas.GraphicsContext;
import javafx.stage.Stage;

public class Listing25_20 extends Application {

  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

  @Override
  public void start(Stage stage) {
    try {
      Group root = new Group();
      Canvas cv = new Canvas(300, 300);
      GraphicsContext gc = cv.getGraphicsContext2D();
      //-
      double[] iksy = {20, 70, 120, 170, 220, 270};
      double[] igreki = {70, 130, 80, 190, 180, 20};
      gc.strokePolyline(iksy, igreki, iksy.length);
      //-
      root.getChildren().add(cv);
      Scene scene = new Scene(root);
      stage.setScene(scene);
      stage.setTitle("Metoda strokePolyline");
      stage.setOnCloseRequest(e -> Platform.exit());
      stage.show();

    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}

Ustawione są jedynie domyślne atrybuty renderowania.

Wynik uruchomienia klasy:

Metoda strokePolyline
Rys. 25_02. Metoda strokePolyline