JavaFX z Arią - powrót do strony głównej

Pobieranie canvas

Metoda Canvas getCanvas()

Zwraca obiekt Canvas, do którego należy GraphicsContext wywołujący metodę.

Klasa Listing25_17

Ściągnij klasę Listing25_17

package rozdzial25c;

import javafx.application.Application;
import javafx.application.Platform;
import javafx.scene.Group;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.canvas.Canvas;
import javafx.scene.canvas.GraphicsContext;
import javafx.stage.Stage;

public class Listing25_17 extends Application {

  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

  @Override
  public void start(Stage stage) {
    try {
      Group root = new Group();
      Canvas cv = new Canvas(300, 300);
      GraphicsContext gc = cv.getGraphicsContext2D();
      Canvas c1 = gc.getCanvas();
      //-
      root.getChildren().add(cv);
      Scene scene = new Scene(root);
      stage.setScene(scene);
      stage.setTitle("Metoda getCanvas");
      stage.setOnCloseRequest(e -> Platform.exit());
      stage.show();

    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}

cv oraz cv1 są referencjami do tego samego obiektu Canvas.