Zielony Smok

JavaFX canvas: Metoda rect

Metoda void rect(double x, double y, double w, double h)

x – współrzędna pozioma lewego górnego rogu

y – współrzędna pionowa lewego górnego rogu

w – szerokość prostokąta

h – wysokość prostokąta

Dodaje elementy do bieżącej ścieżki tworząc prostokąt.

Na metodę rect mają wpływ jedynie atrybuty ogólne, z tym że transformacja ma wpływ jedynie przy
tworzeniu ścieżki.

Klasa Listing25_36

Ściągnij klasę Listing25_36

    GraphicsContext gc = cv.getGraphicsContext2D();
    //-
    gc.beginPath();
    gc.rect(50,50,200,100);
    gc.stroke();
Metoda rect
Rys. 25_34