Zielony Smok

JavaFX canvas: Metoda bezierCurveTo

Metoda void bezierCurveToo(double xc1, double yc1, double xc2, double yc2, double x1, double y1)

xc1 – współrzędna pozioma pierwszego punktu kontrolnego

yc1 – współrzędna pionowa pierwszego punktu kontrolnego

xc21 – współrzędna pozioma drugiego punktu kontrolnego

yc2 – współrzędna pionowa drugiego punktu kontrolnego

x1 – współrzędna pozioma punktu końcowego

y1 – współrzędna pionowa punktu końcowego

Dodaje segmenty do bieżącej ścieżki tworząc krzywą Béziera trzeciego stopnia.

Na metodę bezierCurveTo maja wpływ jedynie atrybuty ogólne, z tym że transformacja ma wpływ jedynie przy tworzeniu ścieżki.

Krzywe Béziera zostały szczegółowo omówione w książkach:

Klasa JavaFX CubicCurve została pokrótce omówiona i pokazana w książce:

Klasa Listing25_35

Ściągnij klasę Listing25_35

  GraphicsContext gc = cv.getGraphicsContext2D();
  //-
  gc.beginPath();
  gc.moveTo(50, 50);
  gc.bezierCurveTo(200,200,  150, 150, 100, 250);
  gc.stroke();
Metoda bezierCurveTo
Rys. 25_33