JavaFX z Arią - powrót do strony głównej

JavaFX canvas: metoda quadraticCurveTo

Metoda void quadraticCurveToo(double xc, double yc, double x1, double y1)

xc – współrzędna pozioma punktu kontrolnego

yc – współrzędna pionowa punktu kontrolnego

x1 – współrzędna pozioma punktu końcowego

y1 – współrzędna pionowa punktu końcowego

Dodaje segmenty do bieżącej ścieżki tworząc krzywą Béziera drugiego stopnia.

Na metodę quadraticCurveTo maja wpływ jedynie atrybuty ogólne, z tym że transformacja ma wpływ jedynie przy tworzeniu ścieżki.

Krzywe Béziera zostały szczegółowo omówione w moich książkach:

Klasa JavaFX QuadCurve została pokrótce omówiona i pokazana w mojej książce:

Klasa Listing25_34

Ściągnij klasę Listing25_34

   GraphicsContext gc = cv.getGraphicsContext2D();
   //-
   gc.beginPath();
   gc.moveTo(50, 200);
   gc.quadraticCurveTo(200,200, 150, 100);
   gc.stroke();
Metoda quadraticCurveTo
Rys. 25_32