JavaFX z Arią - powrót do strony głównej

Klasa Canvas

Canvas jest obrazem, na którym można rysować przy użyciu komend klasy GraphicsContext.

Właściwości

Właściwości klasy Canvas
Właściwość Typ Getter Setter Opis
width double double getWidth() void setWidth(double) Szerokość canvas
height double double getHeight() void setWidth(double) Wysokość canvas

Konstruktory

Canvas()

Tworzy pustą instancję klasy.

Klasa Listing25_15a

Ściągnij klasę Listing25_15a

package rozdzial25;

import javafx.application.Application;
import javafx.application.Platform;
import javafx.scene.Group;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.canvas.Canvas;
import javafx.stage.Stage;

//Konstruktor Canvas()
public class Listing25_15a extends Application {

  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

  @Override
  public void start(Stage stage) {
    try {
      Group root = new Group();
      Canvas cv = new Canvas();
      cv.setWidth(300);
      cv.setHeight(300);
      root.getChildren().add(cv);
      Scene scene = new Scene(root);
      stage.setScene(scene);
      stage.setTitle("Konstruktor Canvas()");
      stage.setOnCloseRequest(e -> Platform.exit());
      stage.show();

    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}


Canvas(double width, double height)

Tworzy instancję klasy o podanych wymiarach.

Klasa Listing25_15b

Ściągnij klasę Listing25_15b

package rozdzial25;

import javafx.application.Application;
import javafx.application.Platform;
import javafx.scene.Group;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.canvas.Canvas;
import javafx.stage.Stage;

//Konstruktor Canvas(double width, double height)
public class Listing25_15b extends Application {

  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

  @Override
  public void start(Stage stage) {
    try {
      Group root = new Group();
      Canvas cv = new Canvas(400, 300);
      root.getChildren().add(cv);
      Scene scene = new Scene(root);
      stage.setScene(scene);
      stage.setTitle("Konstruktor Canvas(double width, double height)");
      stage.setOnCloseRequest(e -> Platform.exit());
      stage.show();

    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}

Metody

GraphicsContext getGraphicsContext2D()

Zwraca obiekt GraphicsContext związany z z tym obiektem canvas.

Klasa Listing25_15c

Ściągnij klasę Listing25_15c

package rozdzial25;

import javafx.application.Application;
import javafx.application.Platform;
import javafx.scene.Group;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.canvas.Canvas;
import javafx.scene.canvas.GraphicsContext;
import javafx.scene.text.Font;
import javafx.stage.Stage;

//Pobranie obiektu GraphicsContext)
public class Listing25_15c extends Application {

  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

  @Override
  public void start(Stage stage) {
    try {
      Group root = new Group();
      Canvas cv = new Canvas(400, 300);
      GraphicsContext gc = cv.getGraphicsContext2D();
      root.getChildren().add(cv);
      Scene scene = new Scene(root);
      stage.setScene(scene);
      stage.setTitle("Pobranie obiektu GraphicsContext");
      stage.setOnCloseRequest(e -> Platform.exit());
      stage.show();

    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}