JavaFX z Arią - powrót do strony głównej

JavaFX canvas: Atrybut wypełnienia ‘fill paint’

Atrybut: fill paint

Typ: Paint

Wartość domyślna: Color.BLACK

Getter: Paint getFill()

Setter: void setFill(Paint)

Save/restore: true

Opis: Farba Paint zastosowana do wypełnienia kształtu w operacji wypełnienia. Po klasie Paint
dziedziczą klasy: Color, ImagePattern, LinearGradient i RadialGradient.
Figury możemy więc wypełnić kolorem, gradientem liniowym lub radialnym albo teksturą.

Problem kolorów, w tym modele i palety kolorów) w JavaFX został szczegółowo omówiony w książce JavaFX 9. Tworzenie graficznych interfejsów użytkownika (rozdz 9. Feeria kolorów, str. 169 – 190).

Wypełnienie kolorem

Klasa Listing25_40a

Ściągnij klasę Listing25_40a

   GraphicsContext gc = cv.getGraphicsContext2D();
   //-
   gc.setFill(Color.BLUE);
   gc.fillRect(50,50,200,100);
Wypełnienie kolorem
Rys. 25_38

Wypełnienie gradientem liniowym

Klasa Listing25_40b

Ściągnij klasę Listing25_40b

   GraphicsContext gc = cv.getGraphicsContext2D();
   //-
   LinearGradient lg1 = new LinearGradient(0,0,1,0, true,
    CycleMethod.NO_CYCLE, new Stop(0, Color.WHITE),
     new Stop(1, Color.BLUE));
   gc.setFill(lg1);
   gc.fillRect(50,50,200,100);
Wypełnienie gradientem liniowym
Rys. 25_39

Wypełnienie gradientem radialnym

Klasa Listing25_40c

Ściągnij klasę Listing25_40c

   GraphicsContext gc = cv.getGraphicsContext2D();
   //-
   Stop[] stops ={new Stop(0, Color.WHITE),
      new Stop(1, Color.RED)};
   RadialGradient rg = new RadialGradient(-60,0.5,0.5,0.5,0.3,
       true, CycleMethod.NO_CYCLE, stops);
   gc.setFill(rg);
   gc.fillOval(50,50,200,100);
Wypełnienie gradientem radialnym
Rys. 25_40

Wypełnienie teksturą (deseniem)

Klasa Listing25_40d

Ściągnij klasę Listing25_40d

   GraphicsContext gc = cv.getGraphicsContext2D();
   //-
   Image im = new Image(new FileInputStream(
       "rozdzial25c/rozdzial25/images/laka.jpg"));
   ImagePattern imp = new ImagePattern(im);
   gc.setFill(imp);
   gc.fillOval(50,50,200,100);
Wypełnienie teksturą
Rys. 25_41

Wypełnienie deseniem proporcjonalnym

Klasa Listing25_40e

Ściągnij klasę Listing25_40e

   GraphicsContext gc = cv.getGraphicsContext2D();
   //-
   Image im = new Image(new FileInputStream(
        "rozdzial25c/rozdzial25/images/laka.jpg"));
   ImagePattern imp = new ImagePattern(im, 0, 0, 0.2, 0.2, true);
   gc.setFill(imp);
   gc.fillOval(50,50,200,100);
Wypełnienie gradientem proporcjonalnym
Rys. 25_42

Setter ‘Paint getFill()’

Klasa Listing25_40f

Ściągnij klasę Listing25_40f

   GraphicsContext gc = cv.getGraphicsContext2D();
   //-
   gc.setFill(Color.BLUE);
   Paint p = gc.getFill();
   System.out.println(p);
0x0000ffff

Widzimy tutaj kolor w modelu RGBA.