Zielony Smok

JavaFX canvas: Atrybut obwiedni ‘line width’

Atrybut: line width

Typ: double

Wartość domyślna: 1.0

Getter: double getLineWidth()

Setter: void setLineWidth(double)

Save/restore: true

Opis: Określa szerokość linii oraz szerokość obwiedni figur.

Ustawianie szerokości konturu

Klasa Listing25_41

Ściągnij klasę Listing25_41

   GraphicsContext gc = cv.getGraphicsContext2D();
   //-
   gc.setStroke(Color.DARKRED);
   gc.setLineWidth(20);
   gc.strokeLine(50,100,250,100);
   double w = gc.getLineWidth();
   System.out.println("width: " + w);
Atrybut obwiedni 'lineWidth'
Rys. 25_43. Atrybut obwiedni ‘lineWidth’
  width: 20.0