JavaFX z Arią - powrót do strony głównej

Sprite animations on JavaFX Canvas

Animacje wykorzystujące arkusze duszków (sprite sheets) są najczęściej używane na stronach internetowych. Wczytywanie znacznej liczby małych obrazków wymaga sporej ilości operacji i/o, a użycie tej techniki pozwala na przyśpieszenie ładowania się strony.
Tutaj dla wprawy pokazuję użycie takiej animacji na JavaFX Canvas.

Układ modułu
Układ modułu
Sprite sheet z biegnącym chłopcem
Sprite sheet (rys. Maciej Krzywicki)
module-info.java
module m2serialanimations {

  requires jdk.jsobject;

  requires java.desktop;
  requires java.logging;
  requires java.net.http;
  requires java.scripting;
  requires java.sql;

  requires javafx.base;
  requires javafx.controls;
  requires javafx.graphics;
  requires javafx.fxml;
  requires javafx.media;
  requires javafx.swing;
  requires javafx.swt;
  requires javafx.web;

  exports p1_javafx_animations to javafx.graphics, javafx.web;
  exports p2_sprite_animations to javafx.graphics, javafx.web;
  exports utils to javafx.graphics, javafx.web;}
Klasa Animation_Sprite_Canvas
package p2_sprite_animations;

import javafx.animation.AnimationTimer;
import javafx.application.Application;
import javafx.application.Platform;
import javafx.scene.Group;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.canvas.Canvas;
import javafx.scene.canvas.GraphicsContext;
import javafx.scene.image.Image;
import javafx.scene.image.PixelReader;
import javafx.scene.image.WritableImage;
import javafx.stage.Stage;
import utils.AnimUtil;

public class Animation_Sprite_Canvas extends Application {
  private GraphicsContext gc;
  private Image image;
  private PixelReader pr;
  private long[] durs;
  private final int w = 98;
  private final int h = 137;
  @Override
  public void init(){
    Image image = new Image("m2serialanimations/src/resources/bieg2.png");
    durs = AnimUtil.fill4(180, 8);
    pr = image.getPixelReader();
  }
  @Override
  public void start(Stage stage) {
    try {
      Group root = new Group();
      Canvas canvas = new Canvas(w, h);
      gc = canvas.getGraphicsContext2D();
      root.getChildren().add(canvas);
      Scene scene = new Scene(root);
      stage.setScene(scene);
      stage.setTitle("Sprite Animation");
      stage.setOnCloseRequest(e-> Platform.exit());
      stage.show();
      AnimationTimer timer = new SpriteTimer();
      timer.start();
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
  private class SpriteTimer extends AnimationTimer {
    long start = System.currentTimeMillis();
    int counter = 0;
    @Override
    public void handle(long now) {
      long teraz = System.currentTimeMillis();
      long elapsed = teraz - start;
      if(elapsed > durs[counter]) {
        gc.clearRect(0, 0, w, h);
        WritableImage im = new WritableImage(pr, counter * w,0, w, h);
        gc.drawImage(im, 0, 0);
        counter++;
        if (counter > durs.length - 1) {
          counter = 0;
          start = System.currentTimeMillis();
        }
      }
    }
  }
}
Metoda AnimUtil.fill4()
 public static long[] fill4(long millis, int frames){
    long d = 0;
    long[] durs = new long[frames];
    for(int i =0; i< frames; i++){
      durs[i]= d;
      d += millis;
    }
    return durs;
  }

Po uruchomieniu klasy zobaczymy animację biegnącego w miejscu chłopca.

Obrazek biegnącego chłopca