JavaFX z Arią - powrót do strony głównej

jrunscript (narzędzie JDK)

jrunsript> – uruchamia powłokę skryptów linii poleceń. Powłoka obsługuje tryby interaktywny i wsadowy.
Polecenie jrunscript to niezależna od języka powłoka skryptu wiersza poleceń. Polecenie pozwala na wykonanie skryptu zarówno w trybie interaktywnym REPL (ang. read-eval-print loop = odczyt-ewaluacja-pętla wydruku), jak i w trybie wsadowym (opcja -f). Domyślnie używanym językiem jest JavaScript, ale opcja -l może być użyta do określenia innego języka, np. Groovy.
Jeśli używany jest JavaScript, to przed ewaluacją skryptu zdefiniowanego przez użytkownika polecenie jrunscript inicjuje wbudowane funkcje i obiekty, które są udokumentowane w specyfikacji API dla wbudowanych funkcji JavaScript narzędzia jrunscript.

Składnia

Narzędzie jest eksperymentalne i nie jest obsługiwane.
jrunscript [options] [arguments]
options – opcje narzędzia (zob. poniżej).
arguments – argumenty. Jeśli zostaną użyte powinny występować bezpośrednio po opcjach lub nazwie polecenia (zob. poniżej).

Options

options Opis
-cp path
albo
-classpath path
Wskazuje ścieżkę (path) dostępu do klas niezbędnych do działania skryptu
-Dname=value Ustawia zmienną systemową Java
-Jflag Przekazuje flagę bezpośrednio do JVM, na której działa narzędzie jrunscript
-l language Domyślnym językiem jest JavaScript. Jeśli wskażemy inny język (language) powinniśmy też wskazać położenie niezbędnych plików *.jar
przy użyciu opcji -cp albo -classpath
-e script Ewaluuje skrypt, który jest kompletny i napisany w jednej linii w wierszu poleceń
encoding encoding Specyfikuje kodowanie pliku skryptu
-f script-file Ewaluuje podany plik skryptu (w trybie wsadowym)
-f - Uruchania tryb interaktywny w celu odczytania i ewaluacji skryptu ze standardowego wejścia
-help
albo
-?
Wyświetla wiadomość pomocy i kończy działanie
-q Listuje wszystkie dostępne silniki skryptowe i kończy działanie

Arguments

Jeśli argumenty są obecne i jeśli nie użyto opcji -e lub -f, to pierwszym argumentem jest plik skryptu, a pozostałe argumenty, jeśli takie istnieją, są przekazywane jako argumenty skryptu.
Jeśli użyto argumentów i opcji -e lub -f, to wszystkie argumenty są przekazywane jako argumenty skryptu.
Jeśli argumenty -e i -f nie są podane, używany jest tryb interaktywny.

Przykłady

Przykłady zostaną pokazane i omówione oddzielnie.