JavaFX z Arią - powrót do strony głównej

JavaFX canvas: Rysowanie obrazów

Metoda void drawImage(Image img, double x, double y)

img – obraz

x – współrzędna x lewego górnego wierzchołka

y – współrzędna y lewego górnego wierzchołka

Rysuje obraz w podanym miejscu.

Podlega atrybutom wspólnym i atrybutom obrazu.

Klasa Listing25_27a

Ściągnij klasę Listing25_27a

package rozdzial25c;

import javafx.application.Application;
import javafx.application.Platform;
import javafx.scene.Group;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.canvas.Canvas;
import javafx.scene.canvas.GraphicsContext;
import javafx.scene.image.Image;
import javafx.stage.Stage;

import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;

public class Listing25_27a extends Application {

  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

  @Override
  public void start(Stage stage) {
    try {
      Group root = new Group();
      Canvas cv = new Canvas(385, 642);
      GraphicsContext gc = cv.getGraphicsContext2D();
      //-
      Image image = new Image(new FileInputStream(
new File("rozdzial25c/src/rozdzial25c/rys25_19.png")));
      gc.drawImage(image, 0,0);
      //-
      root.getChildren().add(cv);
      Scene scene = new Scene(root);
      stage.setScene(scene);
      stage.setTitle("Metoda drawImage");
      stage.setOnCloseRequest(e -> Platform.exit());
      stage.show();

    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}

Ustawione są jedynie domyślne atrybuty renderowania.

Wynik uruchomienia klasy:

Metoda drawImage
Rys. 25_19. Metoda drawImage

Metoda void drawImage(Image img, double x, double y, double w, double h)

img – obraz

x – współrzędna x lewego górnego wierzchołka

y – współrzędna y lewego górnego wierzchołka

w – długość obrazu

h – szerokość obrazu

Rysuje obraz o podanej szerokości i długości w podanym miejscu.

Podlega atrybutom wspólnym i atrybutom obrazu.

Klasa Listing25_27b

Ściągnij klasę Listing25_27b

package rozdzial25c;

import javafx.application.Application;
import javafx.application.Platform;
import javafx.scene.Group;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.canvas.Canvas;
import javafx.scene.canvas.GraphicsContext;
import javafx.scene.image.Image;
import javafx.stage.Stage;

import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;

public class Listing25_27b extends Application {

  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

  @Override
  public void start(Stage stage) {
    try {
      Group root = new Group();
      Canvas cv = new Canvas(385, 642);
      GraphicsContext gc = cv.getGraphicsContext2D();
      //-
      Image image = new Image(new FileInputStream(
new File("rozdzial25c/src/rozdzial25c/rys25_19.png")));
      gc.drawImage(image, 10,10, image.getWidth()/2, image.getHeight()/2);
      //-
      root.getChildren().add(cv);
      Scene scene = new Scene(root);
      stage.setScene(scene);
      stage.setTitle("Metoda drawImage");
      stage.setOnCloseRequest(e -> Platform.exit());
      stage.show();

    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}

Ustawione są jedynie domyślne atrybuty renderowania.

Wynik uruchomienia klasy:

Metoda drawImage
Rys. 25_20. Metoda drawImage

Metoda void drawImage(Image img, double sx, double sy, double sw, double sh,
double dx, double dy, double dw, double dh)

img – obraz

x – współrzędna x lewego górnego wierzchołka

y – współrzędna y lewego górnego wierzchołka

w – długość obrazu

h – szerokość obrazu

Przedrostek s oznacza source, a przedrostek d oznacza destination, czyli pierwsze cztery współrzędne oznaczają wycinek obrazu źródłowego, a następne cztery współrzędne miejsce, gdzie wycinek zostanie odrysowany. Umożliwia od razu skalowanie, jeśli wartości w i h nie są jednakowe w obrazie źródłowym i obrazie rysowanym.

Rysuje wycinek obrazu o podanych parametrach w miejscu docelowym i docelowych wymiarach.

Podlega atrybutom wspólnym i atrybutom obrazu.

Klasa Listing25_27c

Ściągnij klasę Listing25_27c

package rozdzial25c;

import javafx.application.Application;
import javafx.application.Platform;
import javafx.scene.Group;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.canvas.Canvas;
import javafx.scene.canvas.GraphicsContext;
import javafx.scene.image.Image;
import javafx.stage.Stage;

import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;

public class Listing25_27c extends Application {

  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

  @Override
  public void start(Stage stage) {
    try {
      Group root = new Group();
      Canvas cv = new Canvas(385, 642);
      GraphicsContext gc = cv.getGraphicsContext2D();
      //-
      Image image = new Image(new FileInputStream(
new File("rozdzial25c/src/rozdzial25c/rys25_19.png")));
      gc.drawImage(image, 0,0, image.getWidth(), image.getHeight()/2, 0, 100, 
image.getWidth(),image.getHeight()/2);
      //-
      root.getChildren().add(cv);
      Scene scene = new Scene(root);
      stage.setScene(scene);
      stage.setTitle("Metoda drawImage");
      stage.setOnCloseRequest(e -> Platform.exit());
      stage.show();

    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}

Ustawione są jedynie domyślne atrybuty renderowania.

Wynik uruchomienia klasy:

Metoda drawImage
Rys. 25_21. Metoda drawImage

Metoda PixelWriter getPixelWriter( )

Pobiera obiekt PixelWriter dla canvas, który może być użyty do rysowania.

W czasie rysowania nie są brane pod uwagę żadne atrybuty rysowania.

Klasa Listing25_27d

Ściągnij klasę Listing25_27d

package rozdzial25c;

import javafx.application.Application;
import javafx.application.Platform;
import javafx.scene.Group;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.canvas.Canvas;
import javafx.scene.canvas.GraphicsContext;
import javafx.scene.image.PixelWriter;
import javafx.stage.Stage;

public class Listing25_27d extends Application {
  private static final int w = 560;
  private static final double min = -2.0;
  private static final double max = 2.0;
  private static final double scale = (max - min) / w;
  private static final double s = 2.0;
  private final int liczbaIteracji = 512;
  private final double re = -0.612;
  private final double im = 0.48;

  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

  @Override
  public void start(Stage stage) {
    try {
      Group root = new Group();
      Canvas cv = new Canvas(560, 560);
      GraphicsContext gc = cv.getGraphicsContext2D();
      //-
      PixelWriter pw = gc.getPixelWriter();
      for (int i = 0; i < w; i++) {
        for (int j = 0; j < w; j++) {
          double zr = min + j * scale;
          double zi = min + i * scale;
          int licz = liczIter(zr, zi);
          int a = 255;
          int r = licz << 7;
          int g = licz << 5;
          int b = licz << 6;
          pw.setArgb(j, i, ARGBtoInt(a, r, g, b));
        }
      }

      //-
      root.getChildren().add(cv);
      Scene scene = new Scene(root);
      stage.setScene(scene);
      stage.setTitle("Metoda drawImage");
      stage.setOnCloseRequest(e -> Platform.exit());
      stage.show();

    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
  private int liczIter(double zre, double zim) {
    double kwad = 0;
    int licznik = 0;
    while ((kwad < s * s) && (licznik < liczbaIteracji)) {
      double temp = zre * zre - zim * zim + re;
      zim = s * zre * zim + im;
      zre = temp;
      kwad = zim * zim + zre * zre;
      licznik++;
    }
    return liczbaIteracji - licznik;
  }
  private static int ARGBtoInt(int a, int r, int g, int b) {
    return (a << 24) | (r << 16) | (g << 8) | b;
  }
}

Wynik uruchomienia klasy:

Metoda getPixelWriter
Rys. 25_22. Metoda getPixelWriter

Narysowaliśmy nowy obraz na pikselach canvas. Ten przykład pochodzi z książki JavaFX 9. Tworzenie graficznych interfejsów użytkownika.

Klasa Listing25_27e

Ściągnij klasę Listing25_27e

package rozdzial25c;

import javafx.application.Application;
import javafx.application.Platform;
import javafx.scene.Group;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.canvas.Canvas;
import javafx.scene.canvas.GraphicsContext;
import javafx.scene.image.Image;
import javafx.scene.image.PixelReader;
import javafx.scene.image.PixelWriter;
import javafx.stage.Stage;

import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;

public class Listing25_27e extends Application {

  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

  @Override
  public void start(Stage stage) {
    try {
      Group root = new Group();
      Canvas cv = new Canvas(385, 642);
      GraphicsContext gc = cv.getGraphicsContext2D();
      //-
      Image image = new Image(new FileInputStream(
new File("rozdzial25c/src/rozdzial25c/rys25_19.png")));
      PixelReader pr = image.getPixelReader();
      PixelWriter pw = gc.getPixelWriter();
      pw.setPixels(0, 0, 385, 642, pr, 0, 0);
      //-
      root.getChildren().add(cv);
      Scene scene = new Scene(root);
      stage.setScene(scene);
      stage.setTitle("Metoda drawImage");
      stage.setOnCloseRequest(e -> Platform.exit());
      stage.show();

    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}

Wynik uruchomienia klasy:

Metoda getPixelWriter
Rys. 25_23. Metoda getPixelWriter

Pobraliśmy dane z obrazka przy użyciu PixelReader i odrysowaliśmy na
pobranym z canvas obiekcie PixelWriter.