Zielony Smok

JavaFX canvas: Atrybut ścieżki ‘fill rule’

Atrybut: fill rule

Typ: FillRule

Wartość domyślna: FillRule.NON_ZERO.

Getter: FillRule getFillRule()

Setter: void setFillRule(FillRule)

Save/restore: true

Opis: Metoda używana do określania wnętrza ścieżki dla operacji wypełniania ścieżki lub klipowania.

Atrybut ścieżki ‘fill rule’

Klasa Listing25_54a

Ściągnij klasę Listing25_54a

package rozdzial25c;

import javafx.application.Application;
import javafx.application.Platform;
import javafx.scene.Group;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.canvas.Canvas;
import javafx.scene.canvas.GraphicsContext;
import javafx.scene.paint.Color;
import javafx.scene.shape.FillRule;
import javafx.stage.Stage;

public class Listing25_54a extends Application {

  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

  @Override
  public void start(Stage stage) {
    try {
      Group root = new Group();
      Canvas cv = new Canvas(400, 300);
      GraphicsContext gc = cv.getGraphicsContext2D();
      //
      gc.setStroke(Color.BLACK);
      gc.setFill(Color.AQUAMARINE);
      //-
      gc.setFillRule(FillRule.EVEN_ODD);
      //-
      gc.moveTo(0,200);
      gc.quadraticCurveTo(200,400,400,200);
      gc.quadraticCurveTo(200,0,0,200);
      gc.moveTo(100,250);
      gc.lineTo(100,150);
      gc.lineTo(300,250);
      gc.lineTo(300,150);
      gc.closePath();
      gc.fill();
      gc.stroke();
      //-
      FillRule fr = gc.getFillRule();
      System.out.println(fr);
      //-
      root.getChildren().add(cv);
      Scene scene = new Scene(root);
      stage.setScene(scene);
      stage.setTitle("Atrybut ścieżki 'fill rule'");
      stage.setOnCloseRequest(e -> Platform.exit());
      stage.show();

    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
EVEN_ODD
Atrybut ścieżki 'fill rule'
Rys. 25_60. Atrybut ścieżki ‘fill rule’ (EVEN_ODD)
Klasa Listing25_54b

Ściągnij klasę Listing25_54b

package rozdzial25c;

import javafx.application.Application;
import javafx.application.Platform;
import javafx.scene.Group;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.canvas.Canvas;
import javafx.scene.canvas.GraphicsContext;
import javafx.scene.paint.Color;
import javafx.scene.shape.FillRule;
import javafx.stage.Stage;

public class Listing25_54b extends Application {

  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

  @Override
  public void start(Stage stage) {
    try {
      Group root = new Group();
      Canvas cv = new Canvas(400, 300);
      GraphicsContext gc = cv.getGraphicsContext2D();
      gc.setStroke(Color.BLACK);
      gc.setFill(Color.AQUAMARINE);
      gc.setFillRule(FillRule.NON_ZERO);
      gc.moveTo(0,200);
      gc.quadraticCurveTo(200,400,400,200);
      gc.quadraticCurveTo(200,0,0,200);
      gc.moveTo(100,250);
      gc.lineTo(100,150);
      gc.lineTo(300,250);
      gc.lineTo(300,150);
      gc.closePath();
      gc.fill();
      gc.stroke();
      //-
      FillRule fr = gc.getFillRule();
      System.out.println(fr);
      //-
      root.getChildren().add(cv);
      Scene scene = new Scene(root);
      stage.setScene(scene);
      stage.setTitle("Atrybut ścieżki 'fill rule'");
      stage.setOnCloseRequest(e -> Platform.exit());
      stage.show();

    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}     
NON_ZERO
Atrybut ścieżki 'fill rule'
Rys. 25_61. Atrybut ścieżki ‘fill rule’ (NON_ZERO)