JavaFX z Arią - powrót do strony głównej

Kompilowanie skryptów

W przypadku skryptów kompilacja ma dwa znaczenia:

 • Kompilacja w znaczeniu JVM oznacza przekształcenie kodu źródłowego w plikach .java czy .groovy w kod bajtowy w plikach .class
 • W znaczeniu Java Scripting API oznacza kompilację do obiektu CompiledScript. Ten obiekt może być klasą Java (.java), skompilowaną klasą java (.class) albo kodem operacyjnym specyficznym dla języka.
  • Kod skryptu jest parsowany przy każdej ewaluacji. Kompilacja do obiektu CompiledScript jest wykonywana podczas pierwszej ewaluacji, a potem skrypt może być uruchamiany wielokrotnie.
   Aby to było możliwe silnik skryptu musi implementować interfejs Compilable – co zapewniają lub nie twórcy skryptu.
   Silnik języka Groovy daje możliwość kompilacji skryptów.

   Klasa E12_CompilableTest
   package jsr223groovy;
   
   import javax.script.Bindings;
   import javax.script.Compilable;
   import javax.script.CompiledScript;
   import javax.script.ScriptEngine;
   import javax.script.ScriptEngineManager;
   import javax.script.ScriptException;
   import java.io.IOException;
   import java.io.Reader;
   import java.nio.file.Files;
   import java.nio.file.Path;
   import java.nio.file.Paths;
   import java.time.Duration;
   import java.time.Instant;
   
   public class E12_CompilableTest {
   	public static void main(String[] args) {
   		String fileName = "src/scripts/skrypt3.groovy";
   		Path path = Paths.get(fileName);
   		if (! Files.exists(path) ) {
   			System.out.println(path.toAbsolutePath() + " nie istnieje.");
   			return;
   		}
   		ScriptEngineManager manager = new ScriptEngineManager();
   		ScriptEngine engine = manager.getEngineByName("Groovy");
   		if (!(engine instanceof Compilable comp)) {
   			System.out.println("Kompilacja skryptu nie jest dostępna.");
   			return;
   		}
   		try {
   			Reader reader = Files.newBufferedReader(path);
   			CompiledScript cScript = comp.compile(reader);
   			Bindings scriptParams = engine.createBindings();
   			scriptParams.put("a", 125);
   			scriptParams.put("b", 3);
   			//-
   			Instant start1 = Instant.now();
   			cScript.eval(scriptParams);
   			Instant end1 = Instant.now();
   			long millis1 = Duration.between(start1, end1).toMillis();
   			//-
   			scriptParams.put("a", 127);
   			scriptParams.put("b", 7);
   			Instant start2 = Instant.now();
   			cScript.eval(scriptParams);
   			Instant end2 = Instant.now();
   			long millis2 = Duration.between(start2, end2).toMillis();
   			//-
   			System.out.println("Czas wykonania w ms: " + millis1);
   			System.out.println("Czas wykonania w ms: " + millis2);
   		}
   		catch (ScriptException | IOException e) {
   			e.printStackTrace();
   		}
   	}
   }
   
   Skrypt skrypt3.groovy
   package scripts
   
   def dividing(int a, int b){
     def a1 = a.intdiv(b)
     def a2 = a % b
     def res = [a1, a2] as int[]
     return res;
   }
   result = dividing(a,b)
   println("dividing($a, $b) = $result")
   

   Po uruchomieniu klasy na konsoli zobaczymy:

   dividing(125, 3) = [41, 2]
   dividing(127, 7) = [18, 1]
   Czas wykonania w ms: 278
   Czas wykonania w ms: 4
   

   Przy pierwszej ewaluacji skrypt został skompilowany. Przy drugim nie było już takiej potrzeby. Różnica w czasie wykonywania jest astronomiczna.

   Klasa module-info.java
   module jsr223groovy {
   
     requires org.apache.groovy;
   
     requires java.scripting;
     requires java.sql;
   
     exports jsr223groovy;
     opens jsr223groovy;
   }