JavaFX z Arią - powrót do strony głównej

JavaFX canvas: rysowanie owalu (koła, okręgu, elipsy)

Metoda void strokeOval(double x, double y, double w, double h)

x – współrzędna x lewego górnego wierzchołka.

y – współrzędna y lewego górnego wierzchołka.

w – szerokość owalu w centrum

h – wysokość owalu w centrum

Rysuje kontur owalu.

Podlega atrybutom wspólnym i atrybutom obwiedni.

Klasa Listing25_23a

Ściągnij klasę Listing25_23a

package rozdzial25c;

import javafx.application.Application;
import javafx.application.Platform;
import javafx.scene.Group;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.canvas.Canvas;
import javafx.scene.canvas.GraphicsContext;
import javafx.stage.Stage;

public class Listing25_23a extends Application {

  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

  @Override
  public void start(Stage stage) {
    try {
      Group root = new Group();
      Canvas cv = new Canvas(300, 200);
      GraphicsContext gc = cv.getGraphicsContext2D();
      //-
      gc.strokeOval(50,50,200,100);
      //-
      root.getChildren().add(cv);
      Scene scene = new Scene(root);
      stage.setScene(scene);
      stage.setTitle("Metoda strokeOval");
      stage.setOnCloseRequest(e -> Platform.exit());
      stage.show();

    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}

Ustawione są jedynie domyślne atrybuty renderowania.

Wynik uruchomienia klasy (Rys. 25_09:

Metoda strokeOval
Rys. 25_09. Metoda strokeOval

Metoda void fillOval(double x, double y, double w, double h)

x – współrzędna x lewego górnego wierzchołka.

y – współrzędna y lewego górnego wierzchołka.

w – szerokość owalu w centrum

h – wysokość owalu w centrum

Rysuje wypełnienie owalu.

Podlega atrybutom wspólnym i atrybutom wypełnienia.

Klasa Listing25_23b

Ściągnij klasę Listing25_23b

package rozdzial25c;

import javafx.application.Application;
import javafx.application.Platform;
import javafx.scene.Group;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.canvas.Canvas;
import javafx.scene.canvas.GraphicsContext;
import javafx.stage.Stage;

public class Listing25_23b extends Application {

  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

  @Override
  public void start(Stage stage) {
    try {
      Group root = new Group();
      Canvas cv = new Canvas(300, 200);
      GraphicsContext gc = cv.getGraphicsContext2D();
      //-
      gc.fillOval(50,50,200,100);
      //-
      root.getChildren().add(cv);
      Scene scene = new Scene(root);
      stage.setScene(scene);
      stage.setTitle("Metoda fillOval");
      stage.setOnCloseRequest(e -> Platform.exit());
      stage.show();

    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}

Ustawione są jedynie domyślne atrybuty renderowania.

Wynik uruchomienia klasy:

Metoda fillOval
Rys. 25_10. Metoda fillOval