JavaFX z Arią - powrót do strony głównej

JavaFX canvas: Atrybut obwiedni ‘line cap’

Atrybut: line cap

Typ: StrokeLineCap

Wartość domyślna: StrokeLineCap.SQUARE

Getter: StrokeLineCap getLineCap()

Setter: void setLineCap(StrokeLineCap)

Save/restore: true

Opis: Kształt początku lub zakończenia linii lub fragmentów obwiedni.

Istnieją trzy kształty zakończenia:

 • StrokeLineCap.BUTT – zakończeni płaskie (ucięte)
 • StrokeLineCap.SQUARE – zakończenie z dodaną połową kwadratu o szerokości 1/2 szerokości linii
 • StrokeLineCap.ROUND – zakończenie z dodana połową okręgu o promieniu 1/2 szerokości linii

Zakończenia linii ‘line cap’

Klasa Listing25_43

Ściągnij klasę Listing25_43

      GraphicsContext gc = cv.getGraphicsContext2D();
      gc.fillText("BUTT", 320, 105);
      gc.fillText("SQUARE", 320, 155);
      gc.fillText("ROUND", 320, 205);
      //-
      gc.beginPath();
      gc.moveTo(100, 100);
      gc.lineTo(300, 100);
      gc.setLineWidth(20);
      gc.setStroke(Color.BLUE);
      gc.setLineCap(StrokeLineCap.BUTT);
      gc.stroke();
      //-
      gc.beginPath();
      gc.moveTo(100, 150);
      gc.lineTo(300, 150);
      gc.setLineCap(StrokeLineCap.SQUARE);
      gc.stroke();
      //-
      gc.beginPath();
      gc.moveTo(100, 200);
      gc.lineTo(300, 200);
      gc.setLineCap(StrokeLineCap.ROUND);
      gc.stroke();
      //-
      gc.beginPath();
      gc.moveTo(100, 75);
      gc.lineTo(100, 225);
      gc.setLineWidth(1);
      gc.setStroke(Color.web("#afafaf"));
      gc.stroke();
      //-
      gc.beginPath();
      gc.moveTo(300, 70);
      gc.lineTo(300, 225);
      gc.stroke();
      //-
      StrokeLineCap slc = gc.getLineCap();
      System.out.println(slc);
ROUND
Atrybut obwiedni 'line cap'
Rys. 25_49. Atrybut obwiedni ‘line cap’