JavaFX z Arią - powrót do strony głównej

JavaFX canvas: Atrybut obwiedni ‘dashes’

Atrybut: dashes

Typ: double[]

Wartość domyślna: null

Getter: double[] getLineDashes()

Setter: void setLineDashes(double ...)

Save/restore: true

Opis: Tablica długości segmentów i przerw w linii/krawędzi przerywanej.

Atrybut obwiedni ‘dashes’

Klasa Listing25_46

Ściągnij klasę Listing25_46

package rozdzial25c;

import javafx.application.Application;
import javafx.application.Platform;
import javafx.scene.Group;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.canvas.Canvas;
import javafx.scene.canvas.GraphicsContext;
import javafx.scene.paint.Color;
import javafx.scene.shape.StrokeLineCap;
import javafx.stage.Stage;

public class Listing25_46 extends Application {

  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

  @Override
  public void start(Stage stage) {
    try {
      Group root = new Group();
      Canvas cv = new Canvas(550, 250);
      GraphicsContext gc = cv.getGraphicsContext2D();
      //
      gc.setStroke(Color.BLUE);
      gc.setLineWidth(10);
      gc.setLineCap(StrokeLineCap.BUTT);
      //-
      gc.setLineDashes(10, 20, 10, 20);
      gc.beginPath();
      gc.moveTo(50, 50);
      gc.lineTo(500, 50);
      gc.stroke();
      //-
      gc.setLineDashes(15, 30, 15, 30);
      gc.beginPath();
      gc.moveTo(50, 100);
      gc.lineTo(500, 100);
      gc.stroke();
      //-
      double[] dashes = gc.getLineDashes();
      for(double d : dashes){
        System.out.print(d + ", ");
      }
      //-
      root.getChildren().add(cv);
      Scene scene = new Scene(root);
      stage.setScene(scene);
      stage.setTitle("Atrybut obwiedni 'dashes'");
      stage.setOnCloseRequest(e -> Platform.exit());
      stage.show();

    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
15.0, 30.0, 15.0, 30.0,
Atrybut obwiedni 'dashes'
Rys. 25_52. Atrybut obwiedni ‘dashes’