Aria

Apache Derby – spis treści

Wiadomości wstępne

 1. Instalacja i prezentacja bazy danych
 2. Konfiguracja bazy danych
 3. Cechy bazy danych
 4. Folder bazy danych

Szybki start

 1. Narzędzie ij – tryb embedded – bez użycia skryptu SQL
 2. Narzędzie ij – tryb embedded – z użyciem skryptu SQL
 3. Java – tryb embedded
 4. Java – tryb klient/serwer

Praca z obiektami Properties

 1. Zapisywanie i odczytywanie .properties (FileOutputStream, FileInputStream)
 2. Zapisywanie i odczytywanie .properties (FileWriter, FileReader)
 3. Zapisywanie i odczytywanie .xml

System i silnik Derby

 1. Zrozumienie systemu Derby
 2. Właściwości systemu i baz danych

Baza Derby

 1. Baza w Windows: copy, delete, move

Łączenie z bazą danych

SQL

 1. Co to jest SQL?
 2. Składnia SQL
 3. Tworzenie skryptów SQL
 4. Uruchamianie skryptów SQL
 5. Uruchamianie skryptów SQL w JDBC
Typy danych
 1. Typy numeryczne
  1. BIGINT
  2. DECIMAL = DEC = NUMERIC
  3. DOUBLE = DOUBLE PRECISION
  4. FLOAT
  5. INTEGER = INT
  6. REAL
  7. SMALLINT
 2. Typy znakowe
  1. CHAR = CHARACTER
  2. CLOB = CHARACTER LARGE OBJECT
  3. LONG VARCHAR
  4. VARCHAR = CHAR VARYING = CHARACTER VARYING
 3. Typy bitowe/binarne
  1. BLOB = BINARY LARGE OBJECT
  2. CHAR FOR BIT DATA = CHARACTER FOR BIT DATA
  3. LONG VARCHAR FOR BIT DATA
  4. VARCHAR FOR BIT DATA = CHAR VARYING FOR BIT DATA = CHARACTER VARYING FOR BIT DATA
 4. Typy logiczne
  1. BOOLEAN
 5. Znaczniki czasu
  1. DATE
  2. TIME
  3. TIMESTAMP
 6. Typ XML
  1. XML
 7. Tworzenie typów danych użytkownika
  1. Polecenie CREATE TYPE
  2. Typ (wyliczeniowy) ARIAENUM
  3. Typ (podzbiór zbioru stringów) ARIASTRINGSET
  4. Typ (tablicowy) ARIAARRAY
  5. Typ MATRIX
 8. Wzajemne przyporządkowanie typów danych SQL
 9. Porównywanie typów danych SQL
 10. Konwersja typów danych SQL
Tabele i indeksy
Funkcje
 1. Funkcje skalarne
  1. Matematyczne
   1. ogólne
    1. ABS = ABSVAL
    2. CEIL = CEILING
    3. DEGREES
    4. EXP
    5. FLOOR
    6. LN = LOG
    7. LOG10
    8. MOD
    9. PI
    10. RADIANS
    11. RAND
    12. RANDOM
    13. SIGN
    14. SQRT
   2. trygonometryczne
    1. COS
    2. COT
    3. SIN
    4. TAN
   3. cyklometryczne
    1. ACOS
    2. ASIN
    3. ATAN
    4. ATAN2
   4. hiperboliczne
    1. COSH
    2. SINH
    3. TANH
  2. Rzutujące
   1. BIGINT
   2. CAST
   3. CHAR
   4. DOUBLE
   5. INTEGER
   6. SMALLINT
   7. VARCHAR
  3. Łańcuchowe (tekstowe)
   1. LCASE = LOWER
   2. LENGTH
   3. LOCATE
   4. LTRIM
   5. RTRIM
   6. SUBSTR
   7. TRIM
   8. UCASE = UPPER
  4. Daty i czasu
   1. DATE
   2. DAY
   3. HOUR
   4. MINUTE
   5. MONTH
   6. SECOND
   7. TIME
   8. TIMESTAMP
   9. YEAR
  5. Informacyjne
   1. IDENTITY_VAL_LOCAL
   2. CURRENT_DATE = CURRENT DATE
   3. CURRENT ISOLATION
   4. CURRENT_ROLE
   5. CURRENT SCHEMA = CURRENT SQLID
   6. CURRENT_TIME = CURRENT TIME
   7. CURRENT_TIMESTAMP = CURRENT TIMESTAMP
   8. ROW_NUMBER
   9. CURRENT_USER
   10. SESSION_USER
   11. USER
 2. Kolumnowe
  1. AVG
  2. COUNT
  3. COUNT(*)
  4. MAX
  5. MIN
  6. SUM
 3. Operatory
  1. COALESCE
  2. || (złączenie)
  3. NULLIF
  4. Operatory XML
   1. XMLEXISTS
   2. XMLPARSE
   3. XMLQUERY
   4. XMLSERIALIZE
 4. Tworzenie własnych funkcji
  1. Funkcje skalarne
   1. Polecenie CREATE FUNCTION
   2. LG – logarytm o dowolnej podstawie
   3. POW – potęga dowolnego stopnia
   4. ROOT – pierwiastek dowolnego stopnia
   5. ROUNDECIMAL – zaokrąglenie do podanej liczby miejsc po przecinku
  2. Funkcje kolumnowe (agregaty)
   1. Polecenie CREATE DERBY AGGREGATE
   2. MEDIAN – mediana
  3. Operatory
   1. XOR – alternatywa rozłączna (albo… albo…)
Złączenia (JOINS)
 1. Złączenia (joins)
 2. LEFT [OUTER] JOIN
 3. NATURAL LEFT [OUTER] JOIN
 4. RIGHT [OUTER] JOIN
 5. NATURAL RIGHT [OUTER] JOIN
 6. [INNER] JOIN
 7. NATURAL [INNER] JOIN
 8. CROSS JOIN
 9. FULL OUTER JOIN
 10. LEFT NULL JOIN
 11. RIGHT NULL JOIN
 12. SELF JOIN
Schematy

JDBC

Rowsets
 1. JdbcRowSet
 2. CachedRowSet
  1. WebRowSet
   1. FilteredRowSet
   2. JoinRowSet

Specyficzne bazy danych

 1. Baza danych w pamięci
 2. Przygotowanie bazy tylko do odczytu
 3. Użytkowanie bazy na CD lub DVD
 4. Użytkowanie bazy danych w ścieżce klas CLASSPATH
 5. Użytkowanie bazy w ścieżce modułów MODULEPATH
 6. Pobieranie danych z bazy danych w pliku JAR
 7. Plik ZIP lub JAR z bazą danych otwierany jako system plików (file system)

Zlokalizowany rozbiór tekstów

 1. Własne sortowanie tekstu (CollatorProvider)

Bezpieczeństwo

 1. Aktualizacja wersji
 2. Ograniczenia obiektów bazy danych

Współpraca z IDE

 1. Biblioteka Apache Derby w IntelliJ IDEA

Współpraca z JDK

 1. New! Ładowanie i uruchamianie klas z archiwum JAR w bazie danych
 2. New! Kompilacja i ładowanie klas z bazy danych

Współpraca z Windows 10

 1. Windows 10: kasowanie folderu bazy danych z wiersza poleceń
 2. Windows 10: nagranie folderu bazy danych na CD albo DVD (Eksplorator plików)
 3. Windows 10: utworzenie pliku ZIP z bazą danych (Eksplorator plików)
 4. Windows 10: utworzenie archiwum JAR z bazą danych (Eksplorator plików)