Aria

Apache Derby – tutorial

Apache Derby: XML

Przykład dobrze sformatowanego dokumentu XML w pliku ‘heksagramy.xml’. Jego plik DTD podający reguły, które muszą spełniać dane zapisywane w pliku XML znajduje się w pliku ‘heksagramy.dtd’.

Przykład pracy z XML

Obiekt zapisywany musi spełniać warunki określone w specyfikacji JavaBeans. Pola zapisywane muszą być public

Klasa PiesXML

Klasa PiesXML – została szczegółowo opisana w tekście klasy.

package aderby;

import java.beans.*;
import java.io.*;
import java.util.*;
import javax.xml.stream.*;

public class PiesXML implements Serializable {
  private static final long serialVersionUID = -4141106299221795788L;
  private final PropertyChangeSupport pcs = new PropertyChangeSupport(this);
  public String imie;//imie psa
  public long czas = 0L;//czas pomiaru
  public double temp = 0.0d;//zmierzona temperatura
  private File plik;//plik z danymi pomiaru

  public PiesXML() {
    this("Pies");
  }

  public PiesXML(String imie) {
    this.imie = imie;
  }

  public synchronized void addPropertyChangeListener(
      PropertyChangeListener list) {
    pcs.addPropertyChangeListener(list);
  }

  public synchronized void removePropertyChangeListener(
      PropertyChangeListener list) {
    pcs.removePropertyChangeListener(list);
  }

  public String getImie() {
    return imie;
  }

  public void setImie(String imie) {
    this.imie = imie;
  }

  public long getCzas() {
    return czas;
  }

  public void setCzas(long czas) {
    this.czas = czas;
  }

  public double getTemp() {
    return temp;
  }

  /**
   * @param temp   temeperatura
   * @param fireEvent czy poinformowac o zdarzeniu i zapisać plik (true)
   *         czy tylko zmienic temerature(false)
   */
  public synchronized void setTemp(double temp, boolean fireEvent) {
    if (fireEvent) {
      double oldValue = this.temp;
      this.temp = temp;
      write();
      pcs.firePropertyChange("temp zmieniona", oldValue,
          temp);
    } else {
      this.temp = temp;
    }
  }

  /**
   * Metoda używa StAX do zapisania aktualnego stanu psa do pliku
   *
   * @return - zwraca true jeśli zapis został wykonany, false -
   * w przeciwnym wypadku
   */
  public boolean write() {
    //podaje czas w milisekundach
    czas = (new GregorianCalendar()).getTimeInMillis();
    //tworzy nazwe pliku. Umieszczenie czasu w nazwie
    //zapobiega powtorzeniu sie nazwy,
    plik = new File("C:/Przyklady/" + imie + czas + ".xml");
    //Zapisanie danych
    XMLOutputFactory xof = XMLOutputFactory.newInstance();
    FileWriter fw;
    XMLStreamWriter xsw;
    try {
      fw = new FileWriter(plik);
      xsw = xof.createXMLStreamWriter(fw);
      xsw.writeStartDocument("1.0");
      xsw.writeStartElement("pies");
      //-
      xsw.writeStartElement("imie");
      xsw.writeCharacters(this.imie);
      xsw.writeEndElement();
      //-
      xsw.writeStartElement("czas");
      xsw.writeCharacters(Long.toString(czas));
      xsw.writeEndElement();
      //-
      xsw.writeStartElement("temp");
      xsw.writeCharacters(Double.toString(this.temp));
      xsw.writeEndElement();
      //-
      xsw.writeEndElement();
      xsw.flush();
      xsw.close();
    } catch (IOException e) {
      System.out.println("Dane nie zapisane");
      return false;
    } catch (XMLStreamException e) {
      System.out.println("Błąd w strumieniowaniu pliku");
      return false;
    }
    //zamkmniecie strumieni
    try {
      xsw.close();
    } catch (XMLStreamException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    try {
      fw.close();
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    return true;
  }

  /**
   * Odczytanie danych z pliku. Ponieważ zapisujemy dane tego
   * samego obiektu
   * to możemy odczytać tylko ostatni stan.
   *
   * @return zwraca obiekt bedacy ostatnim stanem psa
   */
  public PiesXML read() {
    PiesXML pies = null;
    XMLInputFactory xif = XMLInputFactory.newInstance();
    FileReader fr = null;
    XMLStreamReader xsr = null;
    try {
      if (plik.exists()) {
        fr = new FileReader(plik);
        xsr = xif.createXMLStreamReader(fr);
        while (xsr.hasNext()) {
          int eventType = xsr.getEventType();
          switch (eventType) {
            case XMLStreamConstants.START_ELEMENT:
              String elName = xsr.getLocalName();
              if (elName.equals("imie")) {
                pies = new PiesXML();
                pies.setImie(xsr.getElementText());
              }
              if (elName.equals("czas")) {
                Objects.requireNonNull(pies).setCzas(
                    Long.parseLong(xsr.getElementText()));
              }
              if (elName.equals("temp")) {
                Objects.requireNonNull(pies).setTemp(
                 Double.parseDouble(xsr.getElementText()),
                  false);
              }
              break;
            case XMLStreamConstants.END_ELEMENT:
              elName = xsr.getLocalName();
              if (elName.equals("imie")) {
                return pies;
              }
              break;
          }
          xsr.next();
        }
      }
    } catch (IOException e) {
      System.out.println("Błąd w odczycie pliku");
    } catch (XMLStreamException e) {
      System.out.println("Błąd w strumieniowaniu pliku");
    }
    if (xsr != null) {
      try {
        xsr.close();
      } catch (XMLStreamException e) {
        e.printStackTrace();
      }
    }
    if (fr != null) {
      try {
        fr.close();
      } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
      }
    }
    return pies;
  }

  /**
   * poniewaz dane XML będziemy zapisywali jako Clob, a metoda setClob
   * przyjmuje jako obiekt nie plik a reader, w związku z tym
   * ta metoda zwraca stosowny obiekt Reader (do ostatniego pliku ze stanem
   * psa)
   *
   * @return obiekt Reader
   */
  public Reader read2() {
    FileReader fr = null;
    try {
      if (plik.exists()) {
        fr = new FileReader(plik);
      }
    } catch (IOException e) {
      System.out.println("Błąd w odczycie pliku");
    }
    return fr;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return imie + " " + czas + " " + temp;
  }
}

Klasa R060

Klasa uruchamiająca R060 – została szczegółowo opisana w tekście klasy.

    XMLEncoder e = new XMLEncoder(new BufferedOutputStream(
      new FileOutputStream("aderby/src/resources/xmls/Pies.xml")));
    //tworzymy psa
    PiesXML pies = new PiesXML("Nutka");
    //zmieniamy mu temperature. Zmiana powoduje zapisanie pliku
    //przy użyciu StAX
    pies.setTemp(37.0, true);
    //sprawdzamy
    System.out.println(pies);
    //zapisujemy obiekt
    e.writeObject(pies);
    e.close();
    XMLDecoder d = new XMLDecoder(new BufferedInputStream(
      new FileInputStream("aderby/src/resources/xmls/Pies.xml")));
    //Pies zmartwychwstaje
    PiesXML result = (PiesXML) d.readObject();
    d.close();
    //sprawdzamy
    System.out.println(result);
    //Zajrzyj do pliku Pies.xml

Po uruchomieniu klasy R060 na konsoli zobaczymy:

Nutka 1575623854419 37.0
Nutka 1575623854419 37.0

W folderze c:/Przyklady pojawi się plik XML z zapisem aktualnej temperatury.

Pliki do ściągnięcia

Plik R060.zip (klasa)

Plik PiesXML.zip (klasa)

Plik heksagramy.zip (plik XML i plik DTD)

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.