Aria

Apache Derby – tutorial

Apache Derby: Uruchamianie skryptów SQL

Tworzenie skryptów SQL i ij opisaliśmy wcześniej.

Uruchamianie skryptów SQL

Skrypty ij i SQL uruchamiamy przy użyciu narzędzia ij, używając polecenia run. Opisaliśmy to tutaj. Przy uruchamianiu skryptów SQL musimy wcześniej połączyć się z baza danych. Przy uruchamianiu skryptów ij połączenie jest ustanawiane w skrypcie.

W języku Java możemy skorzystać z metody:

 public static boolean runScript(String scriptFile, Connection con) {
    FileInputStream fileStream = null;
    try {
      fileStream = new FileInputStream(scriptFile);
      int result = ij.runScript(con, fileStream, "UTF-8", System.out,
          "UTF-8");
      //System.out.println("Result code is: " + result);
      return (result == 0);
    } catch (FileNotFoundException | UnsupportedEncodingException e) {
      return false;
    } finally {
      close(fileStream);
    }
  }

W środowisku nie zmodularyzowanym do Java 8 włącznie nie ma problemów przy uruchamianiu skryptu. Skrypt działa bez zarzutu.

W środowisku zmodualaryzowanym pojawia się problem, gdyż moduł org.apache.derby.tools nie eksportuje pakietu org.apache.derby.tools do do modułu aderby. Aby kod uruchomić konieczne jest dodanie do opcji kompilatora linii:
-add-exports=org.apache.derby.tools/org.apache.derby.tools=aderby.

W IntelliJ IDEA ustawiamy to w Settings w dziale Build,Execution,Deployment, opcja JavaCompiler
(Rys. 269):

Ustawienie kompilatora w IntelliJ IDEA
Ustawienie kompilatora w IntelliJ IDEA

W pliku module-info trzeba dodać linię: requires org.apache.derby.tools;.

Klasa R036.java
    DerbyUtil.startDerbyNetworkServer("localhost", 1527);
    DerbyUtil.startDerbyEngine("ClientDriver");
    Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB("C:/Przyklady/r036", ";create=true");
    DerbyUtil.runScript("aderby/src/resources/sqls/temperatura.sql", con);
    Statement stat = null;
    ResultSet rs;
    try {
      stat = con.createStatement();
      rs = stat.executeQuery("SELECT AVG(val) FROM temperatura");
      while (rs.next()) {
        System.out.println(rs.getDouble(1));
      }
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    DerbyUtil.close(stat);
    DerbyUtil.close(con);
    DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();
    DerbyUtil.shutdownDerbyNetworkServer();

Niestety po uruchomieniu klasy, mimo prawidłowego ustawienia opcji dla kompilatora na konsoli pojawia się informacja:

Exception in thread "main" java.lang.IllegalAccessError: class aderby.DerbyUtil (in module aderby) cannot access class org.apache.derby.tools.ij (in module org.apache.derby.tools) because module org.apache.derby.tools does not export org.apache.derby.tools to module aderby
	at aderby/aderby.DerbyUtil.runScript(DerbyUtil.java:557)
	at aderby/aderby.sqls.R036.main(R036.java:12)

Na razie nie wiem dlaczego prawidłowy kod nie działa. Nie wiem czy to błąd IntelliJ czy mój, jeszcze
niezidentyfikowany błąd. Gdy dowiem się natychmiast uzupełnię ten wpis. W dniu 2021-07-29 – nadal nie działa.

Inne możliwości

1. Można rozpakować bibliotekę tools Apache Derby i kod eksportu dodać bezpośrednio do pliku module-info.java.

2. Napisać uproszczony parser skryptów SQL. Ponieważ wymaga to znajomości JDBC pokażę jak to zrobić przy omawianiu JDBC.

To już jest zrobione. Zajrzyj tutaj.

Pliki do ściągnięcia

Plik R036.zip

Skrypt temperatura.zip

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej
opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.