Aria

Apache Derby – tutorial

Apache Derby: typ danych TIMESTAMP

Opis

Zestaw liczb określających dokładny czas

Składnia

TIMESTAMP

Odpowiadający typ JDBC

java.sql.Types.TIMESTAMP

Zakres

Datownik (stempel czasowy) może być podany jako:

 • yyyy-mm-dd hh:mm:ss[.nnnnnnnnn]
 • yyyy-mm-dd-hh.mm.ss[.nnnnnnnnn]
 • ‘yyyy’ – oznacza rok i zawsze jest 4-cyfrowy

‘mm’ – oznacza miesiąc i może być 1-cyfrowy lub 2-cyfrowy.

‘dd’ – oznacza dzień i może być 1-cyfrowy lub 2-cyfrowy.

‘hh’ oznacza godzinę i może być 1-cyfrowy lub 2-cyfrowy.

‘mm’ oznacza minuty i musi być 2-cyfrowy.

‘ss’ – oznacza sekundy i musi być 2-cyfrowy.

‘n’ – oznacza nanosekundy – jeśli są obecne mogą być mieć od jednej do dziewięciu cyfr.

Przykład

Klasa R059
 private static final String baza = "C:/Przyklady/r059";
  private static final String skrypt =
        "aderby/src/resources/sqls/r059.sql";

  public static void main(String[] args) {
    DerbyUtil.startDerbyEngine(DerbyUtil.embdriver);
    Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza, ";
          create=true");
    DerbyUtil.jdbcRunScript(skrypt, con);
    Statement stat = null;
    ResultSet rs = null;
    try {
      stat = con.createStatement();
      rs = stat.executeQuery("SELECT * FROM zdarzenia");
      while (rs.next()) {
        System.out.println(rs.getString("zdarzenie") + " "
            + rs.getTimestamp("czas"));
      }
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    DerbyUtil.close(rs);
    DerbyUtil.close(stat);
    DerbyUtil.close(con);
    DerbyUtil.shutdownEmbeddedDB(baza);
    DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();
  }

Po uruchomieniu na konsoli zobaczymy:

Pobudka 2019-12-07 07:23:39.765
Wyjazd do pracy 2019-12-07 07:23:39.827
Przyjazd do pracy 2019-12-07 07:23:39.858
Rozpoczęcie pracy 2019-12-07 07:23:39.874
Koniec pracy 2019-12-07 07:23:39.874

Pliki do ściągnięcia

Plik r059.zip (klasa + skrypt)

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.