Aria

Apache Derby – tutorial

Apache Derby: typ danych TIME

Opis

Zestaw liczb określających godzinę doby.

Składnia

TIME

Odpowiadający typ Java

java.lang.Time

Odpowiadający typ JDBC

java.sql.Types.TIME

Zakres

Czas może być podana jako:

 • hh:mm[:ss]
 • hh.mm[.ss]
 • hh[:mm] {AM|PM}

‘hh’ – oznacza godzinę i może być 1-cyfrowa lub 2-cyfrowa

‘mm’ – oznacza minuty i musi 2-cyfrowa.

‘ss’ – oznacza sekundy i musi być 2-cyfrowa.

Ograniczenia

Derby akceptuje również czas podawane w formacie specyficznym dla danej lokalizacji na serwerze bazy danych, ale
w przypadku wątpliwości formaty wbudowane mają pierwszeństwo.

Przykład

Klasa R058
 private static final String baza = "C:/Przyklady/r058";
  private static final String skrypt =
      "aderby/src/resources/sqls/r058.sql";

  public static void main(String[] args) {
    DerbyUtil.startDerbyEngine(DerbyUtil.embdriver);
    //Utworzenie bazy i wstawienie danych
    Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza, ";
         create=true");
    DerbyUtil.jdbcRunScript(skrypt, con);
    //pobranie danych
    Statement stat = null;
    ResultSet rs = null;
    try {
      stat = con.createStatement();
      rs = stat.executeQuery("SELECT * FROM plan");
      while (rs.next()) {
        System.out.println(rs.getTime("godzina") + " "
            + rs.getString("zdarzenie"));
      }
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    DerbyUtil.close(rs);
    DerbyUtil.close(stat);
    DerbyUtil.close(con);
    DerbyUtil.shutdownEmbeddedDB(baza);
    DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();
  }

Po uruchomieniu kodu na konsoli zobaczymy:

06:00:00 Pobudka
06:43:00 Wyjazd do pracy
07:20:00 Przyjazd do pracy
08:00:00 Rozpoczęcie pracy
13:00:00 Koniec pracy

Pliki do ściągnięcia

Plik r058.zip (klasa + skrypt)

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.