Aria

Apache Derby – tutorial

Apache Derby: operator || (złączenie, konkatenacja)

Opis

Używany do złączania wyrażeń. Działa na wszystkich typach.

Składnia

{val1 || val2)

Ograniczenia dal typów łańcuchowych

Jesli ‘val1’ jest CHAR i ‘val2’ jest CHAR – wynik jest CHAR.

W pozostałych przypadkach wynik jest VARCHAR.

Ograniczenia dla typów bitowych

Jesli ‘val1’ jest CHAR FOR BIT DATA i ‘val2’ jest CHAR FOR BIT DATA – wynik jest CHAR FOR BIT DATA.

W pozostałych przypadkach wynik jest VARCHAR FOR BIT DATA.

Przykład w klasie R083_CONCATENATION:
package aderby.functions.opers;

import aderby.DerbyUtil;

import java.io.*;
import java.sql.*;

public class R083_CONCATENATION {
  private static final String baza =
   "C:/Przyklady/r083_concat";
  private static final String skrypt =
   "aderby/src/resources/sqls/r083a.sql";
  static final String selectsql2 =
   "SELECT imie || nazwisko || miejscowosc FROM nazwiska";

  public static void main(String[] args) {
    DerbyUtil.startDerbyEngine(DerbyUtil.embdriver);
    Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza,
     ";create=true");
    DerbyUtil.jdbcRunScript(skrypt, con);
    Statement stat = null;
    ResultSet rs = null;
    try {
      stat = con.createStatement();
      rs = stat.executeQuery(selectsql2);
      while (rs.next()) {
        System.out.println(rs.getString(1));
      }
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    DerbyUtil.close(rs);
    DerbyUtil.close(stat);
    DerbyUtil.close(con);
    DerbyUtil.shutdownEmbeddedDB(baza);
    DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();
    DerbyUtil.dropDatabase(new File(baza));
  }
}
AriaPiesMiasto1
SuitaPiesMiasto2
GawotKotMiasto2

Pliki do ściągnięcia

R082_CONCATENATION.zip (klasa)

r083a.zip (skrypt)

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.