Aria

Apache Derby – tutorial

Apache Derby: funkcja ROW_NUMBER

Opis

Zwraca numer rzędu. Zwraca BIGINT, który wzrasta o 1 dla każdego następnego rzędu. Używana jest do
ograniczania liczby rzędów zwracanych przez zapytanie.

Składnia

ROW_NUMBER() OVER()

Ograniczenia

Funkcja jest definiowana przez standard SQL. Klauzula ograniczająca OVER() nie jest tu używana (nie
ma argumentów), ale jest pozostawiana (zapewne do wykorzystania w przyszłości), co oznacza, że funkcja jest
wykonywana na całym zbiorze wynikowym.

Funkcja nie może być użyta w klauzuli WHERE.

Derby nie zapewnia użycia ORDER BY w podzapytaniach, czyli nie ma sposobu zapewnienia kolejności
rzędów w podzapytaniu QUERY.

Przykład w klasie R081_ROW_NUMBER
private static final String baza =
   "C:/Przyklady/r081_row_number";
private static final String skrypt =
   "aderby/src/resources/sqls/daty.sql";
static final String selectsql2 =
   "SELECT data FROM(SELECT ROW_NUMBER() OVER() AS R,
     daty.* FROM daty) AS T WHERE R <=2";

Polecenie wybierające 1

SELECT ROW_NUMBER() OVER(), data FROM daty

Polecenie wybierające 2

SELECT data FROM(SELECT ROW_NUMBER() OVER() AS R, daty.* FROM daty) AS T WHERE R <=2

Ograniczyliśmy wynik do dwóch pierwszych rekordów. R – to nazwa numeru rzędu, T- to nazwa kolumny z datami.

W następnym zapytaniu można by użyć R, np. ‘SELECT * FROM daty WHERE R <=3'

Wynik

1952-06-04
1968-06-04

Pliki do ściągnięcia

R081_ROW_NUMBER.zip (klasa)

daty.zip (skrypt)

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej
opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.