Aria

Apache Derby – tutorial

Apache Derby – embedded – szybki start

Wymagania wstępne:

 1. Masz utworzony folder C:/Przyklady
 2. Jeśli działasz z linii poleceń utworzyłeś ścieżkę CLASSPATH lub MODULEPATH prowadzące do plików *.jar Apache Derby
 3. Jeżeli programujesz w IDE masz dodaną bibliotekę Apache Derby do projektu

Klasy

Klasa R007.java
1  package aderby.start;
2  
3  import aderby.DerbyUtil;
4  
5  import java.sql.*;
6  
7  public class R007 {
8    private static final String baza = "C:\\Przyklady\\thirddb";
9    private static final String properties = "create=true";
10    private static final String createTable = "CREATE TABLE thirdtable (id INT PRIMARY KEY, name VARCHAR (30))";
11    private static final String insertData = "INSERT INTO thirdtable VALUES(1, 'Mirka'),(2, 'Ula'),(3, 'Jacek')";
12    private static final String selectData1 = "SELECT * FROM thirdtable";
13    private static final String selectData2 = "SELECT * FROM thirdtable WHERE id=2";
14  
15    public static void main(String[] args) {
16      DerbyUtil.startDerbyEngine(DerbyUtil.embdriver);
17      Connection conn = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza, properties);
18      Statement stat1 = null;
19      Statement stat2 = null;
20      Statement stat3 = null;
21      Statement stat4 = null;
22      ResultSet rs1 = null;
23      ResultSet rs2 = null;
24      try {
25        stat1 = conn.createStatement();
26        stat1.execute(createTable);
27        stat2 = conn.createStatement();
28        stat2.execute(insertData);
29        stat3 = conn.createStatement();
30        rs1 = stat3.executeQuery(selectData1);
31        while (rs1.next()) {
32          System.out.println(rs1.getInt(1) + " | " + rs1.getString(2));
33        }
34        stat4 = conn.createStatement();
35        rs2 = stat4.executeQuery(selectData2);
36        while (rs2.next()) {
37          System.out.println(rs2.getInt(1) + " | " + rs2.getString(2));
38        }
39      } catch (SQLException e) {
40        e.printStackTrace();
41      }
42      DerbyUtil.close(rs1);
43      DerbyUtil.close(rs2);
44      DerbyUtil.close(stat1);
45      DerbyUtil.close(stat2);
46      DerbyUtil.close(stat3);
47      DerbyUtil.close(stat4);
48      DerbyUtil.close(conn);
49      DerbyUtil.shutdownEmbeddedDB(baza);
50      DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();
51    }
52  }
53  
		

Ad. 8. Ścieżka do bazy danych

Ad. 9. Jeden z atrybut połączenia. Baza danych jest tworzona
poprzez ustanowienie połączenia. Jeżeli create=true, a baza istnieje
zostanie ustanowione polączenie, jeśli baza nie istnieje baza
zostanie utworzona i zostanie z nią nawiązane połączenie.

Ad 10. Polecenie SQL utworzenia tabeli zawierającej dwie
kolumny (id, name). W pierwszej kolumnie umieszczane będą liczby typu
int. PRIMARY KEY oznacza zakaz wprowadzenia danej liczby więcej niż
raz, ponieważ liczby te będą używane do wyszukiwania. Nie ma
obowiązku wprowadzania liczb w określonej kolejności. W drugiej
umieszczane mogą być łańcuchy znaków (stringi) o długości do 30
znaków.

Ad. 11. Polecenie SQL wstawienia kolejnych trzech rekordów.

Ad. 12. Polecenie SQL wybrania wszystkich danych z tabeli.

Ad. 13. Polecenie wybrania rekordu, który w kolumnie
id
ma wartosć 2.

Ad. 16. Startuje silnik Derby, wczytując sterownik.

Ad. 17. Utworzenie połączenia z podana bazą z użyciem podanych
właściwości.

Ad. 25. Utworzenie polecenia.

Ad. 26. Wykonanie polecenia utworzenia tabeli.

Ad. 27. Utworzenie polecenia.

Ad. 28. Wykonanie polecenia wstawienia danych do tabeli

Ad. 29. Utworzenie polecenia

Ad. 30. Wykorzystanie polecenia do wykonania zapytania i
utworzenia zbioru wynikowego.

Ad. 31 – 33. Przegladanie zbioru wynikowego i drukowanie
wszystkoego co zostanie znalezione.

Ad. 34 – 38. Jak Ad. 29 – 33.

Ad. 42 – 48. Zamykamy zbiory wynikowe, polecenia i połączenie w
kolejności odwrotnej niz były tworzone.

Ad. 49. Zamyka pojedynczą bazę danych.

Ad. 50. Stopuje silnik derby (i wszystkie ewentualne bazy).

Klasa
DerbyUtil
			1  package aderby;
2  
3  import java.lang.reflect.InvocationTargetException;
4  import java.sql.*;
5  
6  public class DerbyUtil {
7    public static final String embdriver = "EmbeddedDriver";
8    private DerbyUtil() {
9    }
10    //---------------------- R007 ------------------------------------------
11  
12    /**
13    * Startuje DerbyEngine. Jeśi załadowano Embedded Driver można
14    * od razu połączyć się z bazą danych. Jeśli załadowano ClientDriver
15    * aby połączyć się z bazą danych należy wcześniej uruchomić NetworkServer
16    * na tym lub zdalnym komputerze (w zależności gdzie znajduje się baza
17    * danych). Jeśli baza danych znajduje się na innym komputerze to
18    * połączenie z nią jest możliwe o ile na komputerze z bazą
19    * zostaną ustawione odpowiednie prawa dostępu. Jeżeli nie zostaną
20    * ustawione możliwe jest połączenie tylko z tego komputera, na którym
21    * baza się znajduje
22    *
23    * @param driverName - nazwa sterownika
24    * @return - true -jeśli sterownik został załadowany i silnik bazy danych
25    * Derby został uruchomiony, false - jeśli sterownik bazy danych nie został
26    * załadowany i silnik bazy danych nie został uruchomiony
27    */
28    public static boolean startDerbyEngine(String driverName) {
29      return loadDBDriver(driverName);
30    }
31  
32    /**
33    * Ładuje wskazany sterownik bazy danych
34    *
35    * @param driverName - nazwa sterownika do załadowania
36    * @return - true - jeśli sterownik został załadowany, false - w
37    * przeciwnym przypadku
38    * @throws IllegalArgumentException - wyrzucany wyjątek
39    */
40    private static boolean loadDBDriver(String driverName)
41        throws IllegalArgumentException {
42      if (driverName.equals("EmbeddedDriver")
43          || driverName.equals("ClientDriver")) {
44        try {
45          try {
46            Class.forName("org.apache.derby.jdbc." + driverName).getDeclaredConstructors()[0].newInstance();
47          } catch (InstantiationException | IllegalAccessException | InvocationTargetException e) {
48            e.printStackTrace();
49          }
50        } catch (ClassNotFoundException e) {
51          e.printStackTrace();
52          return false;
53        }
54      } else {
55        throw new IllegalArgumentException("Niewłaściwa nazwa sterownika");
56      }
57      return true;
58    }
59  
60    /**
61    * Tworzy połaczenie z wbudowaną bazą danych. Ustawia właściwości określone
62    * w łańcuchu znaków 'properties'
63    *
64    * @param dbName   - nazwa bazy danych lub ścieżka do bazy danych z nazwą
65    *          bazy danych na końcu
66    * @param properties - pary właściwości połączenia (nazwa=właściwość)
67    *          oddzielone średnikami. Średnik na początku i końcu nie są potrzebne.
68    * @return - połączenie z bazą danych
69    */
70    public static Connection connectEmbeddedDB(String dbName, String properties) {
71      Connection conn = null;
72      try {
73        conn = DriverManager.getConnection("jdbc:derby:" + dbName + ";" + properties);
74      } catch (Throwable e1) {
75        e1.printStackTrace();
76      }
77      return conn;
78    }
79  
80    /**
81    * Zamyka polecenie
82    *
83    * @param stat - polecenie do zamknięcia
84    */
85    public static void close(Statement stat) {
86      if (stat != null) {
87        try {
88          stat.close();
89        } catch (SQLException e) {
90          e.printStackTrace();
91        }
92      }
93    }
94  
95    /**
96    * Zamyka połączenie
97    *
98    * @param conn - połączenie do zamknięcia
99    */
100   public static void close(Connection conn) {
101     if (conn != null) {
102       try {
103         conn.close();
104       } catch (SQLException e) {
105         e.printStackTrace();
106       }
107     }
108   }
109 
110   /**
111    * Zamyka bazę o podanej nazwie
112    *
113    * @param dbName - nazwa bazy do zamknięcia
114    * @return true - jesli baza zostala zamknieta, false - w przeciwnym wypadku
115    */
116   public static boolean shutdownEmbeddedDB(String dbName) {
117     boolean gotSQLExc = false;
118     try {
119       DriverManager
120           .getConnection("jdbc:derby:" + dbName + ";shutdown=true");
121     } catch (SQLException se) {
122       if (se.getSQLState().equals("XJ015")) {
123         gotSQLExc = true;
124       }
125     }
126     return gotSQLExc;
127   }
128 
129   /**
130    * Zatrzymuje silnik bazy danych Derby i wszystkie bazy danych,
131    *
132    * @return - true - jeśli silnik został zatrzymany i wszystkie bazy zostały
133    * zamknięte, false - w przeciwnym przypadku.
134    */
135   public static boolean shutdownDerbyEngine() {
136     boolean gotSQLExc = false;
137     try {
138       DriverManager.getConnection("jdbc:derby:;shutdown=true");
139     } catch (SQLException se) {
140       if (se.getSQLState().equals("XJ015")) {
141         gotSQLExc = true;
142       }
143     }
144     return gotSQLExc;
145   }
146 
147   /**
148    * Zamyka zbiór wynikowy
149    *
150    * @param rs - zamykany zbiór wynikowy
151    */
152   public static void close(ResultSet rs) {
153     if (rs != null) {
154       try {
155         rs.close();
156       } catch (SQLException e) {
157         e.printStackTrace();
158       }
159     }
160   }
161 
162 }
163 
		
module-info.java
module aderby {
  requires java.sql;
}
Wynik

Po uruchomieniu kodu na konsoli zobaczymy:

1 | Mirka
2 | Ula
3 | Jacek
2 | Ula

W folderze C:/Przyklady znajdziemy bazę o nazwie thirddb.

Pliki do ściągniecia

Klasa R007.java.

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.