Aria

Apache Derby – tutorial

Apache Derby: przygotowanie bazy tylko do
odczytu

Często korzystamy z baz danych, które nie zmieniają się lub
zmieniają się bardzo rzadko. Takim przykładem jest np. lista adresów
urzędów skarbowych czy wykaz pocztowych kodów adresowych.

Taką bazę możemy uczynić bazą tylko do odczytu.

Taka baza może być zapisana do pliku JAR lub ZIP.

Baza w postaci przygotowanego folderu lub w postaci pliku JAR
czy ZIP może być zapisana na mediach tylko do odczytu, np. na płytce
CD lub DVD.

Tutaj pokażę jak przygotować bazę do zapisu na płytce CD lub
DVD.

Przygotowanie bazy

W pliku resources/txts/urzedy.txt znajduje się stara baza
urzędów skarbowych. Jest to kilkaset adresów, które zajmują objętość
kilkudziesięciu stron.

Tworzymy skrypt resources/sqls/r093.sql

 CREATE TABLE urzad(id INTEGER NOT NULL PRIMARY
   KEY GENERATED ALWAYS AS IDENTITY(START WITH 1,
   INCREMENT BY 1),
  nazwa VARCHAR(128),
  kod VARCHAR(6),
  miejscowosc VARCHAR(128),
  ulica VARCHAR(128),
  dom VARCHAR(16),
  cit VARCHAR(26),
  vat VARCHAR(26),
  pit VARCHAR(26),
  ind VARCHAR(26),
  jb VARCHAR(26),
  wyd VARCHAR(26),
  doch VARCHAR(26),
  bank VARCHAR(64),
  vatue1 VARCHAR(26),
  vatue2 VARCHAR(26),
  pitstp VARCHAR(26)
);

Niestety w skrypcie nie będziemy wprowadzali danych, gdyż
kosztowałoby nas to zbyt dużo pracy. Musimy stworzyć metodę, która
wczyta dane z pliku tekstowego.

Tworzymy klasę
aderby.specyf.R093_rom
, która utworzy baze danych i wczyta dane.

Po uruchomieniu klasy baza danych baza_urzedow znajdzie się w
folderze c:/Przyklady

Przygotowanie bazy danych tylko do odczytu

1. Utwórz bazę danych na dysku twardym – zrobiliśmy to przed
chwilą. Podczas przygotowywania bazy należy zwrócić uwagę aby
zakończone zostały wszelkie transakcje a baza i silnik zostały
zamknięte. Jeśli coś pozostało niezakończone zostanie podjęta próba
odtworzenia bazy danych, ale odtworzenie na nośniku CD lub DVD albo w
pliku archiwum – jest niemożliwe.

2. Sprawdzamy czy w folderze głównym bazy danych znajduje się folder
tmp. Jeśli jest należy go usunąć. Jeśli ten
folder pozostanie – przy następnym uruchomieniu system podejmie próbę
usunięcia go – i wyrzuci błąd ponieważ nie będzie to możliwe.

Jak widać w naszym folderze go nie ma (Rys. 281).

Folder bazy danych
Rys. 281. Folder bazy danych

3. Ponieważ folder tmp może być utworzony,
a na CD lub DVD jest to niemożliwe, należy zmienić miejsce tworzenia
tego folderu, tak aby zachodziło na dysku twardym. W tym celu należy
ustawić właściwość:

derby.storage.tempDirectory

Ponieważ w dziennikach zapisywane są również informacje o
błędach, również dzienniki muszą być zapisane na dysku twardym. Aby
to zrobić należy ustawić zmienną systemową:

derby.stream.error.file

Możemy to zrobić przy użyciu metody
DerbyUtil.setReadOnlyProps()

public static void setReadOnlyProps() {
System.setProperty("derby.storage.tempDirectory",
  "C:/temp/mytemp");
System.setProperty("derby.stream.error.file",
  "C:/temp/mylog.log");
}

Jeżeli baza danych zostanie przeniesiona np. na inny komputer,
aplikacja wykorzystująca bazę powinna dla niej ustawić obie powyższe
właściwości w systemie operacyjnym.

Nasza baza jest przygotowana do zamknięcia w pliku JAR lub ZIP
i do zapisania na nośniku CD albo DVD.

Pliki do ściągnięcia

R093_rom.zip (klasa uruchamiająca)

r093.zip (skrypt)

urzedy.zip (ppomocniczy plik tekstowy)

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej
nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów
we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku
module-info.java
może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.