Aria  z Terierogrodu, Jack Russell Terrier

Apache Derby – tutorial

Apache Derby: atrybut zmiany ścieżki logu

logDevice=ścieżka

Podaje nową ścieżkę do folderu log zapisywanego podczas tworzenia lub odtwarzania bazy danych. Nie jest to plik derby.log.

Atrybut może być używany łącznie z atrybutami:

  • create
  • createFrom
  • restoreFrom
  • rollForwardRecoveryFrom

Ścieżka dostępu, nawet podana jako względna, wewnętrznie jest zapisywana jako ścieżka bezwzględna.

jdbc:derby:baza_danych;create=true;logDevice=d:/logs

W tym przypadku w folderze d:/logs/log znajdą się pliki (Rys. 303):

Zawartość folderu log
Rys. 303. zawartość folderu ‘log’

Jeśli baza danych jest już utworzona, położenie logu możemy zmienić przenosząc log ręcznie i dodając zapis w pliku service.properties:

logDevice=d:/logs

Plik service.properties jest umieszczony w folderze głównym bazy danych. Przy przenoszeniu logu z powrotem do położenia domyślnego wpis logDevice powinien być usunięty z pliku service.properties.

Przykład w klasie R115.

Pliki do ściągnięcia

R115.zip (klasa)

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.